ЗДДС, чл.68,ЗДДС, чл.69,ЗДДС, чл.70

2_2142/06.08.2008г.
ЗДДС чл.68, 69 и 70 от ЗДДС.
Във Ваше писмено запитване, заведено в Дирекция ”ОУИ”…………… при ЦУ на НАП с вх.№……………… e поставен въпроса ще бъде ли възстановен ДДС при закупуване на автомобил с места 6+1, който ще бъде използван за дейността Ви като земеделски производител.
Предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното принципностановище, като приемаме, че физическото лице извършва независима икономическа дейност като земеделски производител и има регистрация по ЗДДС:
Съгласно чл.68, ал.1 от ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по Закона за:
– получени от него стоки или услуги по облагаема доставка ;
– извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за
облагаема доставка;
-осъществен внос; и
-изискуемия от него данък като платец по глава осма от материалния закон.
По смисъла на чл.69, ал.1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – също регистрирано по закона лице, му е доставил или предстои да му достави, когато същите тези стоки и услуги се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, съответно, има право да приспадне начисления данък при внос на стоки.
В чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС е регламентирано ограничение на правото на приспадане на данъчен кредит, когато е придобит или внесен лек автомобил. По смисъла на §1, т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5.
Видно от гореизложеното, ограничението на правото на ползване на данъчен кредит не важи за автомобили с места 6+1 и регистрираното лице има право да приспадне ДДС при спазване на условията на чл.68 и 69 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар