НАРЕДБА Н-18, чл.39а,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 3

2_457/08.04.2014г.
Наредба № Н-18/2006 г.
чл.4, т.3
Наредба № Н-18/2006 г.
чл.39а
Във Ваше писмено запитване е описана следната фактическа обстановка:
На територията на училището, на което Вие сте директор, има закрит плувен басейн, от който училището реализира собствени приходи.Интересувате се, следва ли при продажбата на билети /закупени от НАП / да се издава фискален бон.
Във връзка с поставения от Вас въпрос по прилагане на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства изразявамследното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.З от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Изключение от задължението за използване на ФУ за регистриране на продажби на стоки и услуги правят лицата, респективно дейностите изброени в чл.4 и 5 от цитираната наредба.
Съгласно чл. 4, т.3 от Наредба № Н-18/2006 г. не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез фискално устройство лице, което извършва продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3.
Ако издаваните от Вас билети или други удостоверителни знаци за услуги отговарят едновременно на всички изброени в чл.4. т.3 от Наредба № Н-18/2006 г. изисквания, Вие няма даимате задължение да издавате фискална касова бележка за платената в брой сума за извършената услуга. Ако билетите или другите удостоверителни знаци за услуги не отговарят едновременно на горепосоченитеусловия, заедно с тях трябва да се издават и касови бележки от фискално устройство.
От компетентната ТД на НАП може да се снабдите с билети по утвърдени образци, а по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа можете да отпечатате билети или други удостоверителни знаци за услуги по Ваш проект, които се съгласува от Министъра на финансите.
Следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 39а от Наредба № Н-18/2006 г. лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня. Освен това тези лица следва да съхраняват в търговския обект копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Оценете статията

Вашият коментар