ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

2_462-3/12.05.2014г.
ЗДДС, чл.41, т.1, б.”а”
В Дирекция ОДОП – ….. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. №…..2014г. в което излагате следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас дружество е бенефициент по договор ESF-…….., проект „Нови хоризонти” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда по ОП РЧР. При изпълнение на договора, като бенефициент в качеството си на възложител сте сключили договор с подизпълнител, регистрирано по ЗДДС лице за предоставяне на услуга по обучение по ключови компетентности – дигитални компетентности и общуване на чужди езици, попадащи в списъка на ключовите компетентности по приложение към чл.4, ал.1 от Постановление №251 от 21.10.2009г. на МС за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение за безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” дефинирани съгласно Европейската квалификационна рамка.
Посочвате, че доставчик на обучението по ключови компетентности е …………….., който има качество на подизпълнител и фигурира в списъка на доставчиците по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-3013г., утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, както и че сключеният от Вас договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощне касае обучение срещу ваучери.
Към запитването сте приложили извадка от договор ESF…… за безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, извадка от списък на одобрените доставчици по ОП РЧР , одобрен от Изпълнителния директор на Агенция по заетостта и Списък на ключовите компетентности по приложение към чл.4, ал.1 от ПМС 251/2009г.
С писмо Изх. № …….2014г. са изискани допълнително – договор ESF….., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда по ОП РЧР по проект „Нови хоризонти”, ведно с приложенията към него и договор за предоставяне на услуга по обучение по ключови компетентности – дигитални компетентности и общуване на чужди езици с изпълнител …………….
Поставили сте следния въпрос:
1.Следва ли да се третира като освободена доставка на основание чл.41, ал.1 от ЗДДС, доставката по провеждане на обучение по ключови компетентности по договор ESF-…………. по ОП РЧР, извършена от ………….., по която представляваното от Вас дружество е получател?
На основание изложената фактическа обстановка и допълнително представените документи изразявам следното принципно становище:
Видно от представения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051РО001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда, Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП РЧР и договарящ орган предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Нови хоризонти”, а дружеството се задължава да изпълни проекта при спазване изискванията на договора. Съгласно проектно предложение /неразделна част от договора/ дружеството се задължава да извърши професионално обучение по търсени професии и квалификации на пазара на труда на 60 крайни бенефициенти – безработни лица от област …….., обучение за придобиване на умения по ключови компетентност – дигитална компетентност и обучение по английски език, провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване.
В изпълнение на договора по част от проекта – обучение по ключови компетентности сте сключили договор за услуга № ………2013г. с изпълнител -……., който е избран по реда и условията на ПМС № 63 от 11.03.2013г.
Разпоредбата на чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС определя като освободена доставка доставката на обучение за придобиване на ключови компетентности, когато се предоставя от доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
Легално определение на понятието „Ключови компетентности” е дадено в §1, т.30 от ДР на Закон за насърчаване на заетостта, съгласно което ключови компетентности са знания и умения за работа с информационни и комуникационни технологии, ползване на чужд език, бизнес умения и предприемачество, работа в екип и други.
Списък на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската квалификационна рамка е даден и като приложение към чл.4, ал.1 от ПМС № 251/21.10.2009г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.
Доколкото дигиталната компетентност и обучение по чужд език попадат, както в обхвата на определението за ключови компетентности, дадено в §1, т.30 от ДР на ЗНЗ, така и в списъка на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската квалификационна рамка и предвид че обучението се извършва от доставчик, включен в списъка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, предоставената услуга може да се квалифицира като освободена доставкана основание чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар