НАРЕДБА Н-18, чл.5, т. 2

Изх. № 26-B-18
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с писменото Ви запитване, заведено внас вх. № 26-В-18/11.05.2007 г, изразявам следното становище:
Съгласно чл.17, ал. 1, т.2 от Закон за националната агенция за приходите (обн. ДВ. бр.112/2002г., …изм.бр. 105/2006г.) агенцията обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им. Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 85 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) (обн. ДВ. бр. 105/2005г., … посл. изм. бр.57/2007г.) всяко регистрирано лице е задължено да посочва идентификацията и адреса си за кореспонденция в подаваните от него декларации, в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите.
Въпросът Ви касае дейността на трета фирма, притежаваща лиценз за застрахователен брокер и извършваща само такава дейност. Тъй като писмото Ви не се съдържа идентификационни данни на тази фирма, както и информация за фактическата обстановка изготвеният отговор третира принципни положения по прилагане на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ бр.106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007г.).
По силата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл.10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), задължение за издаване на фискална касова бележка съществува във всички случаи на извършване на продажби на стоки и услуги, освен в случаите когато плащането се извършва по банков път. Регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) се извършва по ред, определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г.).
Съгласно чл.З, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.
В чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. са изброени дейностите, респективно лицата освободени от задължението за документиране на продажбите си чрез касови бележки от фискално устройство.
Правното положение на застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти, застрахователния надзор задължителното застраховане се уреждат от Кодекса за застраховането (КЗ) (обн. ДВ. бр. 103/2005г … .поел. изм.,бр.48/ 2007г.).
Съгласно чл. 153, ал.1 от КЗ застрахователният брокер е търговско дружество или едноличен търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество.
Като лице, извършващо продажби на стоки и услуги застрахователния брокер е задължен да прилага разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г.
Съгласно чл.5, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г. задължението за регистриране на продажби чрез ФУ не се отнася за дейност на лица, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. З, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.
Изключението по чл.5, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г. свързано с чл. 1, ал.1, т. 6 от Търговския закон (ТЗ) се отнася за лицата извършващи застрахователни сделки. Дейността на застрахователните брокери по осъществяване на посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни договори, като дейност по занятие, съгласно чл. 153, ал. 1 от КЗ попада също в приложното поле на чл.5, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г., във връзка с чл. 1, ал.1, т.6 от ТЗ.
При осъществяване на други дейности, извън освободените по чл.5, т.2 от Наредба № Н-18/2006 г. застрахователният брокер, като лице регистрирано по ТЗ има задължение за регистриране и отчитане по общия ред на Наредба № Н-18/2006 г. чрез издаване на фискална касова бележка за всяка извършвана от него продажба на стока и услуга, когато плащането не е извършено по банков път.
.
//

Оценете статията

Вашият коментар