НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2, т. 2,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 6,КСО, чл.6, aл. 8,ЗДДФЛ, чл.50, aл. 1, т. 1,ДОПК, чл.110,НООСЛБГРЧ, чл.11

2_1453/03.10.2011 г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2, т.6; чл. 6, ал. 8
ДОПК – чл.110
ЗДДФЛ – чл.50, ал.1, т.1
Наредба Н -8/29.12.2005г. -чл.2, ал.2, т.2; чл.3, ал.1 т.2
НООСЛБГРЧМЛ – чл.11
ОТНОСТНО: Социално осигуряване на самоосигуряващо се лице, получили доходи за
работа без трудово правоотношение за минали години
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че за периода 2001г.-2006г. сте се осигурявали като самоосигуряващо се лице – съдружник в събирателно дружество върху избран от Вас доход по-висок от минималния, определен за съответната година със ЗБДОО. Внесли сте осигурително вноски за 2001г. върху максималния размер на осигурителния доход, за 2002г. и 2003г. върху 400 лв. средномесечно, а за 2005г. и 2006г. върху 500 лв. средномесечно. За 2001г. не сте имали облагаеми доходи по ЗОДФЛ и не сте подавалигодишнаданъчна декларация. За периода 2002 г. – 2006 г. личния Ви доход, облагаем по ЗОДФЛ е бил от граждански договор и от договор за управление и контрол е бил по- нисък от минималния. Декларирали сте го с годишна данъчна декларация. От 2001г. до 2006г. сте имали граждански договор с предприятие – възложител. Възнаграждението Ви за целия периоде 52000 лв. и предстои да Ви бъде изплатено.
Въпросите, които поставяте са:
1. Допустимо ли е да подавате с годишна данъчна декларация за 2011г. коригираща справка за осигурителния Ви доход (Таблица 1 и 2) за 2002г. – 2006г.?;
2. По какъв начин ще се документира осигурителния Ви доход за 2001г., след катопрез 2002г. няма подаденагодишна данъчна декларация за 2001г. с приложена Справка за осигурителния доход, която да бъде коригирана?;
3. ЩеВи се признаят ли внесените през 2001г. – до 20006 г. осигурителни вноски при изравняването, което ще се прави през 2012 г.?;
4. Следва ли да подавате и други осигурителни декларации (обр. 1 и обр.6 по Наредба Н -8/29.12.2005г.) и за кои години от посочения период?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, представените допълнителни документи и предвид нормативната уредба изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбите на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват иза общо заболяване и майчинство.
За същите осигурителнирискове са длъжни да внасят осигурителни вноски и лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение ( чл.4, ал.3, т.6 от КСО).
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица (чл.4, ал.1, т.7 от КСО).
Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (ЗБДОО).
На основание чл.11 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) дължимите осигурителни вноски върху получените доходи по извънтрудови правоотношения се внасят от самоосигуряващите се лица по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО като ги включват в Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лицата се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Съгласно разпоредбите на чл.50, ал.1, т.1 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.Годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.1 т.2 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., самоосигуряващите се лица са задължени ежемесечно да подават в съответната компетентна ТД на НАП,декларация – образец №1 не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец, т.е. деклараия – образец 1 се подава за дължимите авансови вноски.
Декларация – образец №. 6 се подава в съответната компетентна ТД на НАПеднократно до 30 април. В нея се вписва общият размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне (чл.2, ал.2, т.2 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.).
С оглед изложеното, когато едно самоосигуряващо се лице получи възнагражденияза минали години следва едновременно с годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011 г., в срок до 30.04.2012 г., да подадете и коригиращи справки за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и декларация – образец № 6.
Следва да имате в предвид, че както Вие така и платеца на доходаподлежи на данъчно-осигурителен контрол от органите по приходите по реда на чл.110 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в хода на който може да бъде извършена преценка на представените от Вас документи чрез способите, предвидени в ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар