fbpx

НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 3,ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_14/05.01.2010г.
ЗЗО – чл.40, ал.5
Н-8 – чл.2, ал.3
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте освободена от заеманата от Вас длъжност на 01.10.2009г. За м.10.2009г. Ви е изплатено обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ. От 01.11.2009г. сте регистрирана и получавате обезщетение като безработна.
Въпросът, които отправяте е коя дата трябва да посочите като начална дата в декларация обр.№7 – датата на прекратяване на трудовото Ви правоотношение, датата на изтичане на срока за получаване на обезщетението за безработица или и за двете дати?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл.40, ал.5, от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.
На основание чл.2, ал.3 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:
1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларация образец № 7 се подава в компетентната ТД на НАП до края на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО /чл.3, ал.4 от ЗЗО/.
В § 69 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗО /обн.ДВ, бр101/2009г., в сила от 01.01.2010 г./ е визиран специален срок за лицата, чието задължение за осигуряване по реда на чл.40, ал.5 е възникнало преди 1 януари 2010 г. и които продължават да се осигуряват на това основание и след тази дата – те са длъжни да подадат декларация обр.№ 7 в срок до 1 март 2010 г.
В конкретния случай, Вие от 01.11.2009г. и до момента сте осигурена за сметка на републиканския бюджет на основание чл.40, ал.1, т.8 от ЗЗО като лице, получаващо обезщетение за безработица. Следователно към настоящия момент не сте лице което дължи здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал.5 от ЗЗО и поради това нямате задължение да подадете Декларация обр.№ 7. За Вас ще възникне задължение да подадете Декларация обр.№ 7 когато спрете да получавате обезщетение за безработица и за Вас възникне задължението за осигуряване на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top