НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3

2_184/13.02.2015 г.
Наредба № Н-8/29.12.2005г. -чл.3, ал.1 и ал.3.
Излагате следната фактическа обстановка: Поради предстоящи промени в организацията на работата на част от служителите, ръководството на ТПК „ХХХХ” гр.ZZZZ желае да установи месечно сумарно изчисляване на работното време.
Поставяте въпрос: Необходимо ли е при попълване на декларация образец 1 „Данни за осигурено лице”, за лицата работещи при месечно сумирано отчитане на работното време в полето на т.12 „Вид осигурен” да се попълва код 16?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и в съответствие с действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.
Сумираното отчитане на работното време е форма на отчитане (изчисляване) на работното време, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен период от време. Работодателят е длъжен в края на отчетния период да отчете времето, отработено от конкретния работник, като часовете, получени над определената норма часове, се считат за извънреден труд и следва да се отчетат по реда на чл. 149 КТ в специална книга.
Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларации по образец 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
При сумирано изчисляване на работното време за период по-дълъг от един месец, в т. 12 “Вид осигурен“ на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“ (приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/2005 г.) се попълва код 16, включително и за лицата, работещи по условията на първа и втора категория труд.
Когато в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16, в т.13 „Код за сумирано изчисляване на работното време”, се попълва в двете позиции:
Позиция 1: от 2 до 6 в съответствие с броя месеци в установения от работодателя период на сумирано изчисляване на работното време.
Позиция 2: от 1 до 6 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.
С оглед гореизложеното считам, код за вид осигурен 16 се попълва само когато установения период на сумираното изчисляване на работното време е за повече от един месец.

Оценете статията

Вашият коментар