Приложение на разпоредбата на чл.163а от ЗДДС.

2_184-1/04.02.2009
ДДС, чл.163а
Относно: приложение на разпоредбата на чл.163а от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В, изразявампринципно становище по прилагане на чл.163а от ЗДДС.
В запитването описвате следната фактическа обстановка:
През данъчен период 01.10.-31.10.2008 год. ЕАД ”Н” е упражнило право на данъчен кредит по фактура №101/31.10.2008 год., издадена от ЕТ „К”. Предмет на доставката е „услуга по договор от 02.06.08 год.”
От представеното копие на договор от 02.06.2008 год. е видно, че ЕТ се задължава да осигури приемането и транспортирането на производствени отпадъци за последващо обезвреждане и/или трайно рециклиране. Цената за приемане и третиране на отпадъците е 28 лв./куб.м..
За изясняване предмета на доставката е изготвено Искане за представяне на документи и писмени обясненияот проверяваното лице относно: вида на извозваните отпадъци, собствеността на транспортните средства, с които се извършва извозването, прехвърля ли се собствеността върху отпадъците, издадена ли е фактура за продажба от ЕАД „Н”, къде се съхраняват отпадъците и подлагат ли се на допълнителна обработка, какви разходи включва уговорената цена от 28 лв. за куб.м. производствени отпадъци.
От дадените обяснения е видно, че е извършена услуга по почистване, товарене, транспортиране и приемане за последващо обезвреждане и рециклиране на смесени производствени отпадъци- тухлени късове, земни маси, клони и бетонови отпадъци. Предмет на сделката не са самите отпадъци, а услугата по почистване, товарене и обезвреждане без допълнителна обработка на отпадъците. Транспортните средства, с които се извършва услугата са осигурени от изпълнителя, а уговорената цена включва разходите по почистване, товарене и транспорт на отпадъците.
В хода на проверката е изготвено и Искане за представяне на документи и писмени обяснения и от ЕТ „К” относно: регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци, документи за наличие на собствени или наети транспортни средства за превоз на отпадъци, документи за наличие на площадка за събиране на отпадъци /собствена или наета/, вида на извозваните отпадъци, къде се съхраняват отпадъците и подлагат ли се на допълнителна обработка, какви разходи включва уговорената цена от 28 лв. за куб.м. производствени отпадъци.
От обясненията на лицето е видно, че се извършва цялостно почистване на производствената площадка – метене, миене, товарене и извозване на неопасни производствени отпадъци. Цената от 28 лв. за куб.м. производствени отпадъци включва товарене с челен товарач и извозване на отпадъците с транспортни средства, собственост на ЕТ „К”. Не се извършва допълнителна обработка и съхранение на същите.
С оглед описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Може ли извършената от ЕТ „К” услуга да се счита за услуга по обработка на отпадъци по смисъла на §1, т.47 от ДР на ЗДДС?
2.Тъй като дейността по сметоизвозване на отпадъци е свързана с дейността по сметосъбирането им и при условие, че цената на двата вида услуги е определена общо, то за дейността по сметоизвозванеприложима ли е разпоредбата на чл.128 от ЗДДС? В този случай дейността по сметоизвозване следва ли да се счита за съпътстваща доставка към основната по сметосъбиране? За общо договорената услуга по сметосъбиране и сметоизвозване приложима ли е системата на т..нар. „обратно начисляване”?
3. Следва ли да бъде признато правото на ДК по фактура № 1./31.10.2008 год., издадена от ЕТ „К”?
По силата на чл.6 от ЗУО е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или други форми на неконтролирано обезвреждане на отпадъци. Притежателите на отпадъци са длъжни да ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности по този закон.Дейностите по събирането, транспортирането и временно съхранение на отпадъци могат да се извършва от физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон, на които е издаден регистрационен документ, по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите. Регистрационният документ се издава от директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите.
Облагането с данък върху добавената стойност на доставките набитови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на ЗУО, както и на доставките на услуги по техния добив, обработка и преработка е регламентирано в Глава деветнадесета от ЗДДС. Данъкът за тези доставки е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
За целите на облагането с ДДС в §1, т.47 от ДР на ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието ”обработка на отпадъци”, съгласно която, всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци без изменение на химическия им състав представлява услуга по обработка на отпадъци.
Предмет на приложения към преписката договор е приемане и транспортиране на смесени производствени отпадъци за последващо обезвреждане и/или рециклиране. Между страните е договорено общо възнаграждение в размер на 28 лв. на куб.м. инертни и стари замърсявания за всички предоставяни услуги по приемане и третиране на отпадъците /Раздел ІІІ, т.7 от договора/. Съгласно легалната дефиниция дадена в§1, т.7 от ЗУО, „третиране на отпадъците” е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции.
Към запитването не са приложени доказателства, от които да се установява начина на формиране на договорената между страните цена, с оглед определяне на вида на извършваните от лицето – изпълнител дейности, за които получава възнаграждение и преценка доколко услугите могат да се определят като дейностипосочени в понятието ”обработка на отпадъци”,дадено в §1, т.47 от ДР на ЗДДС.
Предвид гореизложеното, ако се установи, че предоставяните от ЕТ”К” услуги попадат в обхвата на услугите изброени в §1, т.47 от ДР на ЗДДС – ”обработка на отпадъци”, и доколкото сметоизвозването е свързано с тяхното извършване и цената на всички услуги е определена общо, то за транспортната услуга приложение ще намери разпоредбата на чл.128 от ЗДДС. В този случай услугата по сметоизвозване ще се счита за съпътстваща услугата към основната доставка по обработка на отпадъци и на основание чл.128 от ЗДДС за общо договорената услуга ще еприложима системата на т.н. „обратно начисляване” на ДДС. Данъкът в този случай се начислява по реда на чл.163б от ЗДДС от регистрирано по закона лице – получател по доставката.
При тази хипотеза, за ЕАД „Н” няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит за начисления ДДС по фактура № 1/31.10.2008 год., издадена от ЕТ „К”, като аргумент за това се съдържа разпоредбата на чл.68, ал.1, т.4 от ЗДДС. Издадената от ЕТ „К” фактура, като погрешно съставена, следва да бъде анулирана по реда на чл.116 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар