НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3

2_2928/24.11.2008г.
Наредба Н-8 – чл.3, ал.3
Във връзка с изплащане на възнаграждения през м.декември 2008г. на самоосигуряващи се лица за работа без трудово правоотношение поставяте въпросите:
Следва ли да бъде посочен удържаният върху тези възнаграждения по реда на ЗДДФЛ данък в Декларация обр.№6 подавана за м.декември 2008г. за трудови договори или в отделна Декларация обр.№6 и включва ли се в годишнатаДекларация обр.№6 на самоосигуряващите се лица?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На основание чл.3, ал.3 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Декларация обр.№ 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ се подава от осигурителите, работодателите, клонове и поделения и съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителски пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички осигурени от тях лица и за дължимия данък по чл.42 ЗДДФЛ за лицата, наети по трудови правоотношения. В клетки 16 и 17 на декларацията се посочва именно сумата на удържания данък по чл.42, ал.3 и ал.6 от ЗДДФЛ за наетите по трудови правоотношения, респективно дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.
При изплащане на възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношения за дължимите осигурителни вноски в Декларация обр.№6 в полета от 8.1 до 8.4 се попълва код за вид плащане 4 и в този случай т. 16 и т. 17 от съответната колона на декларацията не се попълват.
Самоосигуряващите се лица подават Декларация обр. 6 в компетентната ТД на НАП еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване за предходната календарна година. В декларацията се включват авансовите вноски направени през годината по реда на чл.6, ал.7 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО и размера на окончателната осигурителна вноска за съответния фонд или здравно осигуряване, определен по реда на чл.6, ал.8 от КСО. В този случай т. 16 и т. 17 на декларацията не се попълват от самоосигуряващите се лица.
Следва да имате в предвид, че по темата свързана с поставените от Вас въпроси има издадено писмо на НАП с изх.№24-00-19/02.03.2007г., което можете да откриете на интернет страницата на НАП- www.nap.bg

Оценете статията

Вашият коментар