ЗДДС, чл.16,ЗДДС, чл.26, aл. 3,ЗДДС, чл.112, aл. 1,ЗДДС, чл.117, aл. 2,ППЗДДС, чл.81, aл. 1,ЗКПО, чл.10

2_2920/24.11.2008г.
ЗДДС: чл.16,чл.26, ал.3,чл.112, ал.1, чл.117, ал.2;
ППЗДДС: чл.81, ал.1;
ЗКПО:чл.10;
СС – 20
С Решение на Общински Съвет „…………..” ЕООД е получило финансиране за 2008г, предназначено за придобиване на ДМА и разходи за ремонт на сгради, собственост на дружеството.
Изградените с тази субсидия ДМА няма да бъдат заведени в баланса на Община…., а в баланса на Вашето дружество.
Поставяте следните въпроси:
1. Длъжно ли е „…………..” ЕООД да издава фактури за отпуснатото финансиране към Община ………………;
2. Длъжно ли е„……………” ЕООД да издава фактури към Община ………… преди отпускане на средствата.
Предвид описаната фактическа обстановка и изхождайки от действащата към момента нормативна уредба, изказваме следното принципно становище:
Съгласно нормите на ЗДДС документирането на доставките се извършва чрез издаване на данъчни документи, регламентирани в чл.112, ал.1: фактура, известие към фактура и протокол.
Текстът на чл.113, ал.1 от ЗДДС указва, че всяко данъчно задължено лице-доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117.
Съгласно чл.81, ал.1, т.6 от ППЗДДС регистрираните лица за всяка отделна доставка издават задължително протокол по чл. 117, ал. 2 при усвояване на финансирания (субсидии) по чл. 16 от закона.
Изхождайки от горните норми издаването на протокол по реда на чл.117 от ЗДДС е задължително в случай, че полученото финансиране e пряко свързано с доставка.
В чл.26, ал.3, т.1 от закона е регламентирано, че субсидиите и финансиранията са част от данъчната основа, т.е. част от стойността на доставката, когато те са пряко свързани с тази доставка.
В§1, т.15 от ДР на ЗДДС е дадено определение за “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“. Съгласно него такива са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Предвид относимата нормативна уредба и описаната фактическа обстановка в запитването Ви, ако полученото от Вас финансиране е предназначено за създаване на материални активи и за покриване на разходи, то тогава същото не е финансиране по смисъла на ЗДДС, с което да се увеличава данъчната основа на доставката.
Изхождайки от горните разпоредби следва, че получени финансирания за покриване на разходи или изграждане на ДМА, не следва да се документират с данъчен документ по смисъла на ЗДДС
СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ определя предоставянето на средства от орган на местно /общинско/ равнище на дадено предприятие срещу задължението за изпълнение на определени условия в минал или бъдещ период, отнасящи се до текущата дейност на предприятието, като правителствена помощ и изисква то да се представи в счетоводството като финансиране. Финансирането е вид стопанска операция и като такова не се отчита по начин, различен от стопанската дейност на предприятията.
Съгласно чл.4, ал.3 от Закона за счетоводството(ЗСч) предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство.
Изискването към документална обоснованост на стопанските операции е заложено и в чл.10 от ЗКПО, който препраща също къмрегламентите на Закона за счетоводството.
Изхождайки от цитираните до тук законови норми документирането на получено финансиране следва да бъде документално оформено с първичен счетоводен документ по чл.7 от ЗСч.
Относно моментът на издаване на първичен счетоводен документ, съдържащ информация за получено финансиране следва да имате предвид разпоредбата на чл.6, ал.1, т.1 от ЗСч – първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция.
В тази посока са издадените писма и указания, които можете да намерите на интернет-страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg:Писмо изх.№ 24-00-39 от 17.08.2007г на МФ и НАП; Писмо изх.№91-00-288 от 26.09.2008г на МФ и НАП.

Оценете статията

Вашият коментар