ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 21

2_293/26.03.2015
ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.21
През 2015 г. от играта Лотария България – Бинго милиони сте спечелили..……. лева, която сума сте получилипо банков път.
Поставяте въпроса дали получената сума е облагаем доход и подлежи ли на деклариране и облагане.
Във връзка с изложеното и действащата към настоящия момент нормативна уредба изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ са посочени паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на ЗХ и в чл.13, ал.1, т.21паричните и предметни печалби, получени от участие в игри, различни от хазартни, при които печалбата се определя на случаен принцип.
Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Закона за хазарта /ЗХ/ хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Участник в хазартна игра е лице, което е направило залог, за да вземе участие в играта. По силата на определението дадено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗХ залог е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба.
Видоветехазартни игри, които са разрешени от ЗХ, са: лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино. Организаторите на хазартни игри следва да притежават лиценз за организиране на хазартна дейност, издаден от Държавната комисия по хазарта.
Както посочихме необлагаеми са и паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по чл. 13, ал. 1, т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип/ чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ/, т.е. за да е освободена от облагане, печалбата следва да е определена на случаен принцип (принципът на късмета/щастието), което само по себе си предполага, че тя не е в зависимост от проявени знания и/или умения от участника/участниците в играта.
От електронния сайт http//eurobet.bgсе констатира, че организатор на играта «Бинго милиони» е «ЕВРОБЕТ» ООД, ЕИК 121179290. От поместената информация на сайта се установява, че участие в телевизионната игра ”Бинго милиони” вземат лицата, които са регистрирали на сайтауникалния код за регистрация отпечатан на закупен лотариен билет или квитанция за потвърждение на залогпри игра с талон и избрани измежду всички регистрирали се от някой предходен участник. При преглед на телевизионните излъчвания на предаването”Бинго милиони” достъпни на сайта се установява, че сте взели участие в две предавания на ….02.2015 г. и на …….02.2015 г.. Първият ден сте спечелил сумата от …. лева, а вторият ….. лева или общо ….. лева. В самите игри, печалбата се определя на случаен принцип измежду много парични суми, без да е необходимо за спечелването им специални знания и умения, които да сте демонстрирали.
Предвид така изложеното получената от Вас сума в размер на …. лева попада в обхвата на необлагаемите доходи по чл.13, ал.1, т.21 от ЗДДФЛ и не подлежи на облагане с данък и деклариране в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 3 от закона.
Извън запитването Ви във връзка ствърдението Ви, че сте лице с намалена работоспособност 85 %и за ваша информация, в случай че получите облагаеми доходи, Ви уведомяваме че, на основание чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. В годишните данъчни основи по чл.17 от ЗДДФЛ се включват: доходи от трудови правоотношения/чл.24 от ЗДДФЛ/, доходи от друга стопанска дейност/чл.29 от ЗДДФЛ/, доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество/чл.31 от ЗДДФЛ/, доходи от прехвърляне на права или имущество/чл.33 от ЗДДФЛ/, доходи от други източници посочени в чл.35 от ЗДДФЛ.
Законът е дал възможност това облекчение да се ползва и при определяне на годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец/чл.28, ал.2, т.2 от ЗДДФЛ/
За да се ползваданъчното облекчениеза намалена работоспособност е необходимо към годишната данъчна декларация да се приложи копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Оценете статията

Вашият коментар