НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 1

5_215/08.05.2008
Наредба № Н-8, чл.3, ал.1, т.1 и ал.3
Фактическа обстановка: При вливане на търговски дружества, в новосформираното дружество се прехвърлят неизплатени заплати. Всяко то дружествата е подало декларация образец №1 по „стария” БУЛСТАТ. Декларация образец №6 е подадена от новосформираното дружество;
Въпрос: Правилно ли са подадени декларации образец №1 и образец №6, тъй като са констатирани разлики в информационната система;
Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т.1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице” се подава от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения-за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноскитеза този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца.
Съгласно чл.3, ал.3 от цитиранатаНаредба, декларация образец № 6 се подава от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите и данъкът по чл.42 от ЗДДФЛ.
Редът за внасяне на осигурителни вноски е регламентиран в чл.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. На основание ал.8 на чл.7, дължимите осигурителни вноски се внасят от осигурителите за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и на допълнително задължително пенсионно осигуряване при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения, включително за авансови плащания.
В десетдневен срок от обнародването в „Държавен вестник” на вписването за вливане еследвало да е подадете уведомление за промяна на работодателя по чл.123 от КТ . Уведомлението се подава от работодателя, който приема работницитеи служителите, когато неговият ЕИК по Регистър БУЛСТАТ е различен от този на предишния работодател, на основание чл.3, ал.2, т.1 от Наредба №5/29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.4 от КТ.
В зависимост от датата от която са прехвърлени работниците и служителите, за тях се променя и работодателят /осигурителят/.
Във връзка с гореизложеното, считаме, че декларации образец №1 и образец №6 и дължимите осигурителни вноски до датата на прехвърляне на работниците и служителите следва да са по „стария” БУЛСТАТ, а след тази дата –по БУЛСТАТ на новосформираното дружество.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Начисляване на данък при продажба на недвижим имот и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и

третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за регион ……………….“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Изх. № 08-М-6Дата: 05.02.2018 год. ЗДДС, чл.69 ОТНОСНО: третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно

ДОПК, чл.209,ДОПК, чл.14, т. 1

2_2507-1/16.11.2009г. ДОПК, чл.14, т.1, чл. 209;В Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …. е постъпило Ваше писмено запитване заведено с вх. № …..г., в

sert