ЗКПО, чл.12

5_221 / 18.03.2008
ЗКПО, чл. 12

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………….,
В писменото си запитване не описвате конкретна фактическа обстановка. За да отговорим изчерпателно е необходимо да бъде конкретизиран статута на чуждестранното лице, получател на дохода. Необходимо е също по-подробно описание на вида на изплатения доход или прилагане на копие от договора сключен между Вас и чуждестранното лице. Освен това, на основание чл. 55 от ДОПК, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите, следва да представяте съставеният на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
Поставеният въпрос се отнася до облагането на изплатен „във връзка с изграждане на интернет сайт и неговата поддръжка” доход, на чуждестранно лице. Квалифицирали сте дохода като такъв по чл. 12, ал.5 от ЗКПО.
С оглед на изложеното, изразеното становище е принципно:
От началото на 2007 г., с влизането в сила на новия ЗКПО, с данък при източника по реда на корпоративният закон, се облагат единствено доходите начислени в полза на чуждестранни юридически лица. Чл. 12, ал. 5 от ЗКПО съдържа изброяване на тези доходи от източници в Р. България. Доходите реализирани от чуждестранни физически лица са обект на регламентация и облагане в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Едновременно с това следва да се има пред вид и обстоятелството, че между Р България и Великобритания има сключен договор: Спогодба между правителството на
Народна република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество / Обн. ДВ, бр. 8 от 29.01.1988 г., попр. ДВ, бр. 12 от 12.02.1988 г. /.
Процедурата за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица е уредена в раздел ІІІ, чл. 135 – 143 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В цитираната СИДДО се съдържа определение на понятията „Професионални услуги” и „Авторски или лицензионни възнаграждения”, но за да бъдат определени като такива възнагражденията, които сте се договорили да изплащате, е необходимо да бъдат анализирани и съответните доказателства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане на Закона за здравното осигуряване във връзка с прякото действие на Регламент (ЕИО) 1408/71 от 01.01.2007 г.

.№ 24-00-46Дата 26.10.2007 г.ДО ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕГР. …………………………………ДО ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”ГР. …………………………………..УКАЗАНИЕОтносно: прилагане на Закона за здравното осигуряване във

Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работник

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит при извършване на безвъзмездна услуга на служител или работникСъгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество извършва услуги

Наличие на основание за възстановяване на ДДС във връзка със Споразумение между Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен глав

Изх. № 24-39-14Дата:16.03.2018 год.ДОПК, чл. 4ОТНОСНО: Наличие на основание за възстановяване на ДДС във връзка със Споразумение между Република България и Върховното главно командване на

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за изплатен доход през 2010 г., отнасящ се за извършена работа през 2009 г. и от

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”1_24/08.02.2011 г.КСО, чл.6, ал.8ЗДДФЛ, чл.29относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и на Кодекса за социално

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

Изх. № М-24-33-165Дата:29.04.2013 год. ЗДДС, чл. 39, т.1; Наредба № Н-18/2006 год., чл. 3; Наредба № Н-18/2006 год., чл. 25; Наредба № Н-18/2006 год., чл.

lifta hakkında