НАРЕДБА Н-8, чл.6, aл. 7,ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 5,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 2, т. 5,НАРЕДБА Н-8, чл.6, aл. 6

5_ 53-04-189/06.04.2015 г.
ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 5,
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г., чл. 3, ал. 2, т. 5, чл. 6, ал.6 и ал. 7;
В запитването сте изложила следната фактическа обстановка:
Фондация за социално промяна и включване(ФСПВ) е организация с нестопанска цел в обществена полза, която извършва социални услуги свързани с настаняването в наблюдавани жилища на младежи, навършили 18 годишна възраст, които са напуснали институции.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Следва ли лицата,настанени в наблюдавани жилища да се осигуряват за сметка на държавния бюджет?
2. Какви документи следва да се представят от ФСПВ с оглед коригиране на здравноосигурителния статус на лицата?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Режимът на здравно осигуряване на лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане (ЗСП),ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове, е определен в чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО.
Съгласно цитираната разпоредба,гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на ЗСП, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО .
Здравноосигурителната вноска се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съгласно текста на чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „а” отЗакона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2015 г. – 210 лв.
Вноските са за сметка на държавния бюджет в размера, определен със Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2015 г. – 8 на сто.
Съгласно текста на § 1, ал. 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ДРППЗСП), „наблюдавани жилища” са форми на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция.
ФСПВ е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд. Същата притежаваУдостоверение за регистрация No 873-01/19 март 2014 г., издадено от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – наблюдавано жилище за възрастни хора.
Във връзка с гореизложеното считам, че лицата, ползващи предоставяната от ФСПВ услуга по настаняванев наблюдаванижилища попадатвхипотезата начл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО и подлежат на осигуряване за сметка на държавния бюджет, в случай, че не са осигурени на друго основание по реда на ЗЗО.
По втори въпрос:
Здравноосигурителният статус на лицата, настанени в наблюдавани жилища се формира от информацията в декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“, която се подава по реда на Наредба № Н-8/ 29.12.2005 г.
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 5от Наредба № Н-8/ 29.12.2005 г., декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“(приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 / 29.12.2005 г.) се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходитеот специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица.до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните .
На основание разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 2 от наредбата, декларация образец № 3 (приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 / 29.12.2005 г.) се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (основание чл. 6, ал. 5 от Наредба № Н-8 / 29.12.2005 г).
Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи. (аргумент чл. 6, ал. 6 от Наредба № Н-8 / 29.12.2005 г).
Съгласно текста на чл. 6, ал. 7 отНаредба № Н-8 / 29.12.2005 г., декларациите се подават с протокол, съгласно приложение № 5 към наредбата, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител.Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на приложимото законодателство за лице, работещо на територията на една държава-членка на ЕС

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” 1_29/23.02.2011 г РЕГЛАМЕНТ 883/2004 чл.11/3/а/относно: определяне на приложимото законодателство за лице, работещо на територията на една държава-членка на ЕСВъв връзка

Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, транспортирани до територията на трета страна

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, транспортирани до територията на трета страна В Дирекция

включване в коефициента по чл. 73, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на приходите от управление на портфейли, от сделки с ценни книжа, от дивиденти, от лихвите по разплащателни

Изх. № 24-38-7Дата: 20.05.2015 год. ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 1 – 5; ЗДДС, чл. 73, ал. 2; ЗДДС, чл. 73, ал. 3; ППЗДДС,

Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024