ЗКПО, чл.129,ЗКПО, чл.113,ЗКПО, чл.115,ЗКПО, чл.117

2_1861/12.12.2011 г.
ЗКПО чл.129
ЗКПО чл.113
ЗКПО чл.115
ЗКПО чл.117
В Дирекция ОУИ …………. е постъпило Ваше писмено запитване с вх.№………….., в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството се преобразува съгласно чл.262в от ТЗ чрез отделяне. Приемащото дружество е съществуващо. След датата на преобразуване двете дружества продължават да съществуват. Двете дружества имат един и същ собственик. В протокол-решение за преобразуване на едноличния собственик на капитала изрично са описани активите и пасивите и частта от собствения капитал, които се прехвърлят от преобразуващото се дружество към приемащото дружество, като обект на прехвърляне са посочени и авансови вноски за корпоративен данък, внасяни от преобразуващото се дружество до датата на преобразуването. Считате, че преобразуването попада в чл.129 от ЗКПО.
Въпросите са:
1.Допустимо ли е авансови вноски за корпоративен данък, платени от преобразуващото се дружество да се прехвърлят към получаващото дружество?
2.Натрупаната печалба за периода от 01.01.2011г. до датата на преобразуване как трябва да бъде обложена:
-в преобразуващото се дружество с подаване на годишна.на данъчна декларация; или
-в приемащото дружество с подаване на годишна данъчна декларация.
3.При условие, че е допустимо прехвърляне на авансовите вноски за корпоративен данък и съответно облагането на натрупаната печалба за периода от 01.01.2011г. до датата на преобразуването е в преобразуващото се дружество – спазени ли са нормите на ЗКПО?
При така общо изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Облагането с корпоративен данък при преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие е уредено в глава 19 от ЗКПО. При преобразуване на дружества, ако преобразуването отговаря на условията за специфичен режим на облагане по раздел ІІ, глава 19 от ЗКПО, този режим се прилага, но се прилагат и общите положения на раздел І от същата глава, които са относими към конкретния случай на преобразуване.
Съгласно чл.129 /Раздел ІІ, глава 19/ от ЗКПО отделяне е всяко преобразуване, за което едновременно са изпълнени следните условия:
1.една или повече от обособените дейности на преобразуващото се дружество преминават към едно или повече съществуващи /приемащи/ или новоучредени дружества, като преобразуващото се дружество не се прекратява и запазва поне една обособена дейност;
2.на акционерите или съдружниците в преобразуващото се дружество се издават акции или дялове от съществуващите или новоучредените дружества, пропорционално на притежаваните от тях акции или дялове в преобразуващото се дружество.
Имайки предвид информацията от запитването, за целите на настоящия отговордопускаме, че са изпълнени изискванията на определението за отделяне, дадено с чл.129 от ЗКПО и в тази връзка е налице възможност за прилагане на чл.125, ал.1 от данъчния закон, т.е. прилагане на специфичния режим на облагане при преобразуване по раздел ІІ, глава 19 на ЗКПО.
За дата на извършеното преобразуване за данъчни цели, съгласно разпоредбата на чл.113 от ЗКПО се приема датата, на която е извършено вписването на преобразуването в търговския регистър.
В случай на отделяне за целите на данъчното облагане на датата на вписване на преобразуването в търговския регистър няма прекратяване на преобразуващото се дружество и то остава действащо от гледна точка на ЗКПО.
След като преобразуващото се дружество не се прекратява, тогава не се извършва данъчно облагане по чл.115 от ЗКПО, защото няма последен данъчен период по смисъла на чл.114 от с.з., съответно, няма деклариране и внасяне на данък по реда на чл.117 от ЗКПО. Тъй като не се формира задължение за корпоративен данък, не е приложима и разпоредбата на чл.117, ал.2 от ЗКПО за приспадане на направените авансови вноски към датата на преобразуването.
Преобразуващото се дружество продължава дейността си, защото то е запазило поне една обособена дейност в изпълнение на изискванията на чл.129, т.1 от ЗКПО. Следователно преобразуващото се дружество продължава да прави авансови вноски при условията, при които е правило авансови вноски и преди датата на преобразуването. Внесените авансови вноски за цялата данъчна година следва да бъдат приспаднати от задължението за корпоративен данък, определен на база данъчната печалба за данъчната година на преобразуващото се дружество.
Тъй като преобразуващото се дружество не се прекратява, то следва да определи данъчен финансов резултат на база счетоводния финансов резултат за цялата година на преобразуването, като включи и печалбата от текущата година за периода до преобразуването.
В приемащото дружество намира приложение чл.118, ал.1 от ЗКПО, според който след преобразуването приемащите или новоучредените дружества правят тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването.
Видно от горепосочените разпоредби в ЗКПО не е предвидено прехвърляне на авансови вноски от преобразуващото се дружество към приемащото дружество. В този смисъл уговорките между страните нямат отношение към правилата за данъчно облагане.
Следва да имате предвид, че за целите на данъчното облагане действията на преобразуващото се и приемащото дружество подлежат на последващ данъчен контрол, извършван от органите по приходите по реда на чл.110 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар