Наредба № Н-14/ 27.09.2006 г.за възстановяване на ДДС и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

Изх. № 24-34-230
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Наредба № Н-14/ 27.09.2006 г.за възстановяване на ДДС и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Във връзка с Ваше писмо постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-230/14.03.2007г. е поставен въпрос:
Консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица имат ли право на възстановяване на ДДС и акциз за закупени от тях стоки и услуги по чл. З, ал. 1 от Наредба № Н-14/27.09.2006 п?
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Наредба № Н-14/27.09.2006 г. определя редът и необходимите документи за възстановяване на платен ДДС и акциз на чуждестранни дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации, както и на членовете на техния персонал.
Съгласно чл. 2, ал.1, т. 2 от цитираната наредба, право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз имат консулствата на чужди държави, установени по реда на чл. 2 от Виенската конвенция за консулските отношения.
Легално определение на понятието .. консулства“ е дадено в § 1. т. З от допълнителните разпоредби на Наредба № Н-!4/27.09.2006г. Съгласно цитираната точка „консулства“ са консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица, и консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица.
От гореизложеното следва, че консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица имат право на възстановяване на ДДС и акциз за закупени и ползвани от тях стоки и услуги, необходими за дейността им по чл.З, ал. 1 от Наредба № Н-14/ 27.09.2006 г. Съгласно чл. 2, ал.1., т.4 от Наредбата, разпоредбите и не се прилагат за лицата по ал.1. т.4. 5, 6 и 7, а именно за почетни консулски длъжностни лица. В случая се имат предвид почетните консули в качеството им на членове на персонала на ръководеното от тях консулство.
//

Оценете статията

Вашият коментар