прилагане на ЗДДС при доставка на услуга, свързана с доставка на стоки от регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка

Изх. № 24-34-23……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: прилагане на ЗДДС при доставка на услуга, свързана с доставка на стоки от регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка
Уважаеми господин ,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-23/ 10.01.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
От запитването е видно, че фирмата получава комисионни за посредничество във връзка с доставка на стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.
Данъчно третиране на доставката до 3 1 . 12.2007г.
За данъчното облагане на посредническите услуги е от значение дали главната доставка има за предмет доставки на стоки или на услуги и дали действията на посредниците са от името и за сметка на доставчика или на купувача. Съгласно чл.24, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, когато тази услуга е свързана с доставка на услуги, различни от тези по чл. 21, ал. З, чл. 22 и 23, е мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството. Доколкото мястото на изпълнение на посредническата услуга по доставка на стоки не се определя от специфични критерии посочени в чл.21, ал. 2 до 5 и чл.24, то за мястото й на изпълнение следва да бъде приложен основния критерий посочен в чл.21, ал.1 от ЗДДС и това е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Това означава, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и данъчната основа на
1
същата участва при формиране на облагаемия оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
Данъчно третиране на доставката от 01.01.2008г.
С §4 от ЗИД на ЗДДС ( обн. ДВ бр. 113 от 28 декември 2007г., в сила от 01.01.2008г.) разпоредбата на чл.24 от ЗДДС е променена.
С направеното изменение мястото на посредническите услуги, свързани с доставки на стоки, се определят от мястото на изпълнение на доставката на стока по повод, на която е оказано посредничеството. Съгласно ал.2 на чл.24 от ЗДДС когато получател на посредническа услуга е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от държавата членка, в която е мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване, във връзка с което е оказано посредничеството, мястото на изпълнение е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не участват при формиране на оборота за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
/’

Оценете статията

Вашият коментар