Начин на деклариране на получени като дарения парични суми от ЮЛНЦ

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 98593099
Изх. №94-Г-329

Дата:21.02.2014 год.
ЗМДТ, чл. 4, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 4, ал. 3;
ЗМДТ, чл. 44, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 44, ал. 2;
ЗМДТ, чл. 49, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 49, ал. 3;
ЗМДТ, чл. 127, ал. 1;
ЗЗД, чл. 225, ал. 2;
ДОПК, чл. 12, ал. 1.
Относно:Начин на деклариране на получени като даренияпарични суми от ЮЛНЦ
В отговор на въпросите, които поставяте относно начина на деклариране и заплащане на данък при придобиване на имущества за получени по дарение парични средства от юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в частна полза, Ви уведомяваме:
1. Относно доказването на получени дарения
В Закона за местните данъци и такси не е установено задължение за дареното лицепри подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ за получено дарение да представя доказателства, освен в някои хипотези на освобождаване от данък по чл. 48, ал. 1, т. 1, букви “б“, “в“, “г“ и “е“, т. 2, т. 4 и 7 ЗМДТ, които не се отнасят до настоящия случай. В същото време в производствата по установяване, събиране и обжалване на местни данъци и такси служителите на общините имат права и задължения на органи по приходите /чл. 4, ал. 1 и ал. 3 ЗМДТ/, съответно разполагат изцялос правомощията, предоставени от ДОПК на органите по приходите и посочени в чл. 12, ал. 1 ДОПК, а именно да проверяват счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на задължения и отговорности за данъци, както и да изискват и събират оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и пр. с цел установяването на задължения и отговорности за данъци /чл. 12, ал. 1, т. 6 и т. 7 ДОПК/. При упражняване на тези правомощия от служители на общините задължените лица са длъжни да представят исканите документи, данни, сведения и пр.
Когато дарението на движимо имущество не е оформено в писмена форма с нотариална заверка на подписите, правото на собственост преминава с предаване на имуществото /чл. 225, ал. 2 ЗЗД/. Когато за получени дарения не е сключен писмен договор, получаването на дареното имущество се доказва с други писмени документи, напр. приемо-предавателен протокол, банкови документи и извлечения от сметки /при получаване на парични суми по банков път/ и др. , в които се съдържа информация относно дарителя, предмета и стойността на дареното имущество, момента и основанието за получаването му.
2. Относно деклариране на даренията
Обект на облагане с данък са получените по дарение или друг безвъзмезден начин имущества /чл. 44, ал. 1 и ал. 2ЗМДТ/. Двумесечният срок за подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ започва да тече от получаване на имуществото.
Съгласно чл. 3 от Закона за местните данъци и такси данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в “Държавен вестник“.
Със Заповед № ЗМФ – 2026 от 17.12.2008г.(ДВ бр. 9 от 2009г.) е утвърден образец на декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества. Същият е изменен със Заповед № ЗМФ – 1605 от 17.12.2013г. (ДВ бр. 110 от 2013г.)Така утвърденият по нормативно определения ред образец на декларация към настоящия момент позволява декларирането с една декларация само на едно дарение, индивидуализирано по вид, размер, дата на придобиване, дарител, лице-платец на данъка и основания за освобождаване. Декларацията предвижда и прилагане надоказателство, удостоверяващо датата на придобиването на дарението. Такова деклариране е съобразено и с обстоятелството, че при неподаване в срок на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ задълженото лице подлежи на санкциониране на основание чл. 127, ал. 1 ЗМДТ.Подаването на една декларация за всички получени парични средства за определен период, при което двумесечният срок за подаване на декларация изтича в различен момент за всяко получено по дарение имущество, би затруднило упражняването на административния контрол.
Предвид соченото от Вас практическо неудобство относно декларирането на всяко отделно дарение, Ви уведомявам, че този въпрос ще бъде детайлно разгледан с оглед преценка на необходимостта от промяна на утвърдените образци за деклариране. В тази връзка копие от запитването Ви ще бъде изпратено на Министъра на финансите, от чиято компетентност е утвърждаването на образеца за декларация.
3. Относно плащането на данъка
Дължимият данък се внася в бюджета на общината в двумесечен срок от получаването на имуществото – чл.49, ал. 3 ЗМДТ,т.е. от получаване на дарението, а не от подаването на декларацията, поради което, за да се спази и контролира срокът на плащане на данъка и съответно моментът, от който се начисляват лихви, следва да се следи датата на постъпване на всяко дарение.
За улесняване на данъчнозадължените лица данъкът може да бъде внесен като обща сума с едно платежно нареждане за всички получени дарения в рамките на определен период, но към платежното нареждане следва да има опис на подадените декларации и включените суми. При невнасяне на данъка в срока по чл. 49, ал. 1 лихви се дължат за всяка получена сума от момента на изтичане на двумесечния срок от получаването й.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
/СТОЯН МАРКОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар