ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 6,РЕГЛАМЕНТ 1408/71,КСО, чл.4, aл. 1, т. 1

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 98593099Изх. № 24-34-83
Дата: 29.04.2011 год.
Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11, параграф 3;
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1;
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6.
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-83 от 25.03.2011г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме за следното:
1. Определяне на приложимото законодателство съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.
По отношение на лицата, граждани на държави-членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС се прилагат Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална и Регламент (ЕО) 987/09 за установяване на процедура за прилагането наРегламент № (ЕО) 883/2004.
За да се установи дали за дадено лице – работник/самоосигуряващо се лице в трансгранична ситуация се дължат задължителни социални и здравноосигурителни вноски, трябва да се определи първо законодателството на коя държава-членка е приложимо спрямо него.
Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство се съдържат в Дял II на Регламент № (ЕО) № 883/2004. Тези правила имат приоритет над разпоредбите на националното законодателство на съответната държава-членка по отношение на това, къде трябва да бъде осигурено едно лице.
Според изложената в писменото запитване фактическа обстановка немски гражданин, роден на 27.03.1970г. осъществява трудова дейност само на територията на Република България.Лицето има сключен трудов договор с представляваното от Вас дружество на основание чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ при осем часов работен ден и петдневна работна седмица.
Съгласно разпоредбата на чл. 11, параграф 3, буква”а” от Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо лице, осъществяващо дейност като наето лице или самостоятелно заето лице в една държава членка се прилага законодателството на тази държава-членка.
Следователно при така изложената фактическа обстановка за лицето ще бъдеприложимо законодателството в сферата на социалната сигурност на Република България.
2. Относно прилагането на националното законодателство във сферата на социалната сигурност.
Предвид информацията, изложена в писменото запитване лицето подлежи на задължително осигуряване за фондовете на държавното обществено осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно цитираната разпоредба задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране.
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и техния размер са регламентирани в чл. 6 от КСО.
От данните в писменото запитване е видно, че лицето е родено след 31 декември 1959 г., следователно подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, когато са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО /чл. 127, ал. 1 от КСО/. Доходът, върху който се внасят осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд е дохода, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО.
На основание чл. 33, ал. 1, т. 6 от Закона за здравното осигуряване лицето подлежи и на здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса. Размерът на вноската се определя ежегодно със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, като за 2011г. е 8 на сто. Здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряванесе определя върху доход, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно кодекса за социално осигуряване и се внася от работодателя, като се разпределя между работодателя и осигурения в съотношение 60:40.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
КРАСИМИР СТЕФАНОВ

Оценете статията

Вашият коментар