прекратяване на облагането на автомобили, които са дерегистрирани в «ПП», но не са представени удостоверения за предаване за разкомплектоване по изисквания образец

Изх. № 08-Б-3
Дата: 08.09.2010 год.
ЗМДТ, чл. 58, ал. 4
Относно: прекратяване на облагането на автомобили, които са дерегистрирани в «ПП», но не са представени удостоверения за предаване за разкомплектоване по изисквания образец
За изготвяне на отговор на въпросите, които поставяте в писмото си под горния номер, изискахме становището и съдействието на ГД «……………» на МВР, тъй като се отнасят до дейността на звената «ПП», влизащи в структурата на тази дирекция. В настоящото писмо накратко Ви излагаме проблемите, които бяха поставени и отговорите, които получихме :
1. Следва ли при наличието на чл. 143, ал. 6 ЗДвП и чл. Пи чл. 15 НИТОМПС да се прекратява регистрацията за движение в случаите, в които собствениците на автомобили представят документи /служебни бележки и др./ за «нарязани на скраб», «продадени на части» или «бракувани» автомобили, т. е. за автомобили, които не са предадени за разкомплектоване по изисквания в наредбата ред и тези документи са издадени от лица, които не са лицензирани като оператори на центрове за разкомплектоване или площадки за временно съхраняване на ИУМПС.
Становището на ГД «……………….» е, че при прекратяване на регистрацията с писмено заявление, подадено от собственика, в случаите, в които той представя доказателства, че превозното средство е прието за разкомплектоване, е необходимо пред звената «Пътна полиция» в страната да се приемат за разкомплектоване само удостоверения, издадени от оператор на център за разкомплектоване или оператор на площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от МПС /писмо Изх. № ОВ-6587 от 10.05.10 г/. Очевидно е, че приложените към Вашето писмо служебна бележка, издадена от «…..» ЕООД гр. …, за приемане на лек автомобил «Москвич 412» във вид на нарязан скраб не представлява такова удостоверение, както и покупко-изплащателна сметка № …./02.02.10 г., издадена от «………………» ЕООД, за продажба на части от лек автомобил /желязо/.
На служителите на сектор «ПП» при ОДМВР – …. ще бъдат дадени съответни разяснения за недопускане на прекратяване на регистрацията за движение на МПС, които не са предадени за разкомплектоване или съхраняване по изисквания от наредбата ред.
Що се отнася до прекратяване на данъчното облагане на автомобилите в посочените случаи, нашето мнение е, че то следва да бъде преустановено, тъй като те са дерегистрирани в «ПП» и на практика не съществуват, т. е. липсва обект на облагане, а за автомобилът, за който е представена само декларация, че ще бъде бракуван /ВАЗ 2101, ДК № Б ……../, облагането следва да се прекрати след предаването му за разкомплектоване.
2. Възможно ли е в удостоверението за прекратяване на регистрацията да се вписва и основанието /причината/ за това, напр. изнасяне от страната, образувана преписка за кражба на МПС и др.
На втория поставен въпрос ни беше отговорено, че «Автоматичното издаване на удостоверенията чрез извличане на данни от автоматизираната информационна система /АИС-КАТ/ не предоставя възможност за проверка на представените документи и на причините, послужили за прекратяване на регистрацията на ППС».
Издаване на документ, удостоверяващ причините за прекратяване на регистрацията е възможно след подаване на молба в съответното звено на «ПП» при СДВР или ОДМВР и проверка на документите.
Приложение: писмо Изх. № ОВ-6587 от 10.05.10 г., писмо Изх. № ОВ-10447 от 29.07.10. г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар