Начини на плащане към НАП, офис ……….

Изх. № 24-14-24
Дата: 19.05.2010 год.
ДОПК, чл. 72, ал. 1;
ДОПК, чл. 178, ал. 2.
ОТНОСНО: Начини на плащане към НАП, офис ……….
В отговор на Ваше писмо изх. №…..23.03.2010г. относно начините на плащане
към НАП, офис ………. , Ви уведомяваме:
Плащанията на публични задължения, установявани или събирани от
Националната агенция за приходите са регламентирани с нормата на чл. 178, ал. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно изречение второ от
цитираната разпоредба, тези публични задължения се изпълняват доброволно, чрез
безкасово плащане по съответната сметка, с изключение на задълженията по Закона за
местните данъци и такси.
В чл. 178, ал. 2 от ДОПК е предвидено, че Националната агенция за приходите
поема разноските по безкасовото плащане, когато е налице едновременно изпълнение
на следните две условия:
1. наредителят е физическо лице, което не е едноличен търговец, за данъци по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и
2. се извършват в офисите на обслужващите Националната агенция за
приходите банки, разкрити в съответната териториална дирекция.
Извън горното, когато наредителят е юридическо лице или едноличен
търговец, офисът на обслужващата търговска банка в сградата на НАП събира банкови
такси в зависимост тарифата на съответната банка.
Тъй като редът и начинът на плащане на публичните задължения установявани
или събирани от НАП е уреден в чл. 178 от ДОПК, Ви уведомяваме, че при сега
действащата редакция на тази разпоредба не се предвиждат касови плащания, както и
чрез посттерминал.
Освен това направените от Вас предложения във втори и трети въпрос от
писмото Ви, изискват осигуряването на връзка между базата данни на НАП с
оператора, който ще извършва услугите по безкасово плащане или плащане чрез
посттерминал. Това означава, че ще е налице необходимост от разкриване на данни за
данъчно задължените лица, представляващи данъчна и осигурителна информация, по
смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК. Предоставянето на тази информация се осъществява при изрично предвиден за това ред (чл. 74 и 75 от ДОПК). Извън хипотезите на
цитираните разпоредби органите по приходите и служителите на НАП са длъжни да
пазят в тайна данъчната и осигурителна информация, поради което същата не може да
бъде предоставяна на извършващия паричните преводи, оператор (клон на банка),
независимо дали той е позициониран в офис на НАП или извън него.
В изпълнение на чл. 178, ал. 5 от ДОПК, безкасовото плащане чрез банка се
извършва с платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета по
специален образец. Националната агенция за приходите, непрекъснато работи в посока
улесняване взаимодействието с бизнеса и гражданите. За целта още през 2006 г.
разработихме многоредово платежно нареждане, което дава възможност за намаляване
разходите на гражданите и фирмите за банковите преводи, като с един платежен
документ се внесат няколко задължения по една сметка. Попълнени примерни
платежни нареждания за осигурителни и данъчни плащания има налични на Интернет
страницата на НАП.
Алинея 6 на чл. 178 на ДОПК предоставя допълнителна възможността на
лицата за безкасово плащане чрез лицензиран пощенски оператор, което се извършва с
пощенски запис за плащане към бюджета по образец. За целта лицето е необходимо да
отиде в най-близката му пощенска станция и да попълни пощенски запис за плащане
към бюджета.
Идеите на НАП, които се подкрепят и от бизнеса и гражданите, са за
разработване на алтернативните канали за подаване на декларации и плащане на
задълженията. С направените изменения на материалните закони е предвидено да има
облекчения при ползване на електронни услуги. Създадена е и услуга за плащане на
задължения за данъци и осигуровки по Интернет, която позволява почти автоматично
попълване на платежни нареждания, с което се спестява време на лицата, следователно
и средства. Допълнително НАП разработва и електронна услуга – достъп до данъчно
осигурителната сметка на лицето, която ще дава възможност на клиентите на НАП да
следят задълженията си чрез интернет.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

въпроси, възникнали във връзка със становище с изх. № 24-04-534 от 27.06.2018 г. на зам. изпълнителния директор на НАП, относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплатени чрез Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) средства на ветеринарни лекари

Изх. № 24-05-534Дата: 04.05.2020 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 102, ал. 1; ЗДДС, чл. 102, ал. 3,

получено запитване във връзка с прилагането на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № 26-Д-765Дата: 06.11.2019 год. Наредба № Н-18, чл. 26, ал. 1; Наредба № Н-18, чл. 32, ал. 1. ОТНОСНО: получено запитване във връзка с

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на консултантски услуги от лице, упражняващо медицинска професия и тълкувателно становище на чл. 39, т. 8 от същия закон

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на консултантски услуги от лице, упражняващо медицинска професия и тълкувателно становище на

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез

ЗДДС, чл.10, aл. 1, т. 3

2_ 1243/30.11.2015г. чл.10, ал.1, т.3 от ЗДДСНа 29.09.2015 г. е сключен договор за създаване на обединение между „Е…“АД – гр. Търговище, „Ел….“ЕООД – гр. София

ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 9

ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” СОФИЯТелефон: (02) 98 59 37 59 Факс: (02) 987 70 4623-22-286/16.04.2010ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 9Съгласно чл. 40,

aabed