начисляване, плащане и деклариране на дивидент съгласно разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ

Изх. № 26-Б-203
Дата:21.01.2014 год.
ЗКПО, чл. 194;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1, т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1, т. 2;
Относно: начисляване, плащане и деклариране на дивидент съгласно разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Министерство на труда и социалната политика ипостъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 26-Б-203/18.10.2013 г., Ви уведомявам следното:
В чл. 17 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са регламентирани основните права на задължените лица, в т. ч. правото да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс и правото да им бъде предоставена информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
На правата на задължените лица съответстват функциите и правомощията на Националната агенция за приходите, регламентирани в чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите. Правомощието на НАП да осигурява необходимата информация и да разяснява правата и задълженията на задължените лица касае само техните конкретни права и задължения.
С оглед на това, че в запитването си поставяте въпроси относно потенциално данъчно задължение на юридическо лице (без да са посочени каквито и да било идентификационни данни), т.е. този въпрос не касае Вашите права и задължения като задължено лице, а е насочен към проучване на становището на приходната администрация и ползването му във връзка с дейността на друго лице, Ви уведомявам, че заинтересованото лице може да получи конкретно становище по интересуващите го въпроси след като се идентифицира (вж. чл. 84 и 85 от ДОПК) и изложи максимално изчерпателно конкретните факти и обстоятелства, касаещи осъществяваната от негодейност и имащи значение за данъчното му облагане.
Поради това, че във Вашето запитване не се съдържа необходимата информация относно идентификация на задълженото лице, както и не е описана конкретната фактическа обстановка, породила поставените от Вас въпроси, следва да имате предвид, че изразеното по-долу становище има принципен и необвързващ приходната администрация характер.
1. Относно прилагането на разпоредбите на ЗКПО:
Съгласно чл.194, ал.1 от ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на :
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
Видно от цитираната разпоредба, същата не предвиждаоблагане с данък при източника на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в полза на местни юридически лица, които са търговци, каквито са търговските дружества и кооперациите.
Относно счетоводните приходи от дивиденти, реализирани от данъчно задължените по ЗКПО лица в резултат на разпределение, извършено от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да се посочи, че те не се признават за данъчни цели (с тях се намалява счетоводният финансов резултат) на основание чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО.
2. Относно прилагането на разпоредбите на ЗДДФЛ:
На основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти в полза на
– местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
– местно физическо лице от източник в чужбина.
Окончателният данък се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент (чл. 38, ал. 2 от ЗДДФЛ). По смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДФЛ, дивидент е:
– доход от акции;
– доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
– скрито разпределение на печалбата.
На основание чл. 13, ал. 4 от ЗДДФЛ, не са облагаеми разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции. Следователно, доходите от дивиденти, които не попадат в обхвата на цитираната разпоредба следва да се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ. Ставката на окончателния данък за доходите от дивиденти е 5 на сто (чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ).
Видно от цитираната по-горе разпоредба чуждестранните физически лица се облагат само за дивиденти от източник в България, докато местните физически лица дължат окончателен данък както за дивиденти от източници в страната, така и от чужбина. В тази връзка, доходите от дивиденти са от източник в Република България, когато са от участие в местни юридически лица и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност, независимо от мястото на изплащане на дохода (чл. 8, ал. 3 от ЗДДФЛ).
Служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ не се издават за доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от същия закон. Това е така, защото предназначението на тези формуляри е да удостоверяват облагаем доход и удържан авансово данък (ако има такъв) във връзка с годишното облагане на доходите с данък върху общата годишна данъчна основа и нямат отношение към облагането с окончателен данък.
Окончателният данък за доходите от дивиденти се удържа от предприятието – платец на дохода и се декларира с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001) в срока за внасянето му, т.е. до края на месеца, следващ тримесечието през което е взето решението за разпределяне на дивидент – вж. чл. 65, ал. 2 и чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ. Този ред се прилага, независимо дали получателят е местно или чуждестранно физическо лице.
Съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, с приоритет се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Процедурата за прилагане на СИДДО по отношение на чуждестранни лица е развита в Раздел ІІІ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
На основание чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, доходите, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста (в т.ч. и доходите от дивиденти) се включват в справката, която предприятията – платци на доходи са задължени да изготвят по образец, утвърден от министъра на финансите.Изключение е предвидено единствено за случаите в които се подава декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК, т.е. когато при наличие на обстоятелствата за това платецът е приложил СИДДО и декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. В тези случаи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ не се посочват данни за дивидентите на чуждестранни физически лица.
Информирам Ви също, че подробни разяснения по поставените от Вас въпроси може да откриете в Наръчника по корпоративно подоходно облагане, версия 2013 г. и в Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица, версия 2013 г., които са публикувани на интернет страницата нана адрес: www.nap.bg.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

КСО, чл.10,КСО, чл.6, aл. 2

2_2520/21.10.2009г.КСО – чл.6, ал.2 и чл.10В запитването си отправяте следните въпроси:1.Дължат ли се осигурителни вноски върху доходи, получени от авторски права?2.Писма №62-00-31/09.01.2000г. на МТСП и

данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на персонал за кораби във връзка с формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС

Изх. № 24-31-51……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на персонал за кораби във връзка с формиране на облагаем оборот за

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при сделка с дарение на урегулиран поземлен имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при сделка с дарение на урегулиран поземлен имот В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше

Какъв е размер на ДДС при направена резервация от туроператора на името на физическо лице включваща нощувка, закуска,такса и ДДС

Чл.66,ал.2 от ЗДДС Пар.1,т.37 от ДР на ЗДДС                                                                      В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество стопанисва мотел с ресторант и има сключен договор с

ЗДДС, чл.24, aл. 1

5 181/ 29.04.2008г.ЗДДС,чл.24,ал.1Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. №. по описа на Дирекция „ОУИ”- София град, Ви уведомявам следното: Описана фактическа обстановка: Дружеството има

cnnd