неговия облагаем оборот.

1_127/30.07.2010 г.
ЗДДС –чл. 124
По повод Ваше запитване, постъпило с вх.№ …/ 30.07.2010 г. Дирекция „ОУИ” – гр. …………. изразява следнотопринципно становище:
Поставен е следният въпрос: Съставеният протокол съгласно чл. 90, ал. 4 от ППЗДДС от дилър на стоки втора употреба,който е извършил продажби по специалния ред на облаганена маржа как следва да се отразив дневника за продажбите – дали да се попълват колони 11 и 12или да се попълва колона 16 .
Съгласно чл.90 ал.1 в края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях продажби по специалния ред на облагане на маржа, като съставят протокол. В ал.2 на същият член са изброени реквизитите, които трябва да съдържа протоколът:
1. номер и дата;
2. наименование, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето, което го издава;
3. данъчен период;
4. описание на стоката – втора употреба;
5. покупна цена на стоката по т. 4 ;
6. продажна цена на стоката по т.4;
7. разлика между общата сума на продажните цени по т.6 за периода и общата сума на покупните цени по т. 5 за периода;
8. начислен данък за периода.
На основание разпоредбите на чл.90 ал.4 от ППЗДДС, протоколите се описват в дневника за продажбите, като се попълват колони от9 до 25 на Приложение № 10. Видно от образеца на дневника за продажби в Приложение № 10 от ППЗДДС , колона 16 се попълва, когато начисляваме ДДС, предвиден в закона в други случаи, а не каквато е описаната в запитването хипотеза. Във вашия случай вие следва да отразите този протокол, като попълните колони 10,11 и 12 на дневника за продажби, като при този начин на отразяване на доставките за дилърасе дава достатъчно пълна информация за лицето относно неговия облагаем оборот.

Оценете статията

Вашият коментар