Приложението на Закона за данък върху добавената стойност

1_128/19.11.2012 г.
Чл.21, ал.2, ал.4 ЗДДС
относно: приложението на Закона за данък върху добавената стойност
Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОУИ – с вх.№ ………….. г., сте описали следната фактическа обстановка:
Основната дейност на дружеството Ви е проучване, проектиране и авторски надзор в областта на нефтохимията и нефтопреработването.
Руска фирма, регистрирана за целите на ДДС в своята страна доставя оборудване и разработва базов технически и работен проект за монтаж на оборудване за инсталация „Каталитичен крекинг” на територията на ………….. Дружеството Ви участва в цикъла на проектирането като подизпълнител на руската фирма, която е възложител и получател на услугата, извършена от Вас.
„Технологичните инсталации за преработка на нефт и нефтопродукти” /код 4-36-8000/, според Единния класификатор на основните средства попада в раздел „Оборуд-ване”.
Въпросите, които поставяте са:
1. Следва ли да прилагате чл.21, ал.2 от ЗДДС, при което за място на изпълнение на доставката на услугата се определя мястото, където получателят /руската фирма/ е установила независимата си икономическа дейност или чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, при което за място на изпълнение на доставката на услугата се определя мястото, където се намира актива /……………../?
2. Коя алинея на чл.21 от ЗДДС следва да приложите, в случай, че руската фирма регистрира клон на фирмата си на територията на Република България?
Към запитването не сте приложили никакви документи от които да се направи пълен анализ и определи характера на извършваната от Вас услуга, поради което даваме настоящето принципно становище:
По първи въпрос:
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Същевременно в чл.21, ал.4 на от ЗДДС са регламентирани някои изключения от горното правило, като в т.1 са визираниуслугите, свързани с недвижими имоти.
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
Услугата се счита за такава, ако е налице пряка връзка между услугата и недвижимия имот, към който тя има отношение.
За определяне на приложимата разпоредба от ЗДДСтрябва да се вземе предивид и следното:
Използването на Единния класификатор на основните средства е неотносимо за целите на ЗДДС. Същият би могъл в определени условия да се използва при определяне на принадлежността на даден актив към някоя от категориите, визирани в чл.55, ал.1 от ЗКПО. При определяне на връзката на услугата с недвижимия имот, следва да се изхожда от вида на инсталацията, нейнитехарактеристики и дали е трайно прикрепена към земята или към постройка.
Съдът на ЕС в свои решения е определил условията за прилагане на тази разпоредба в смисъл, че между доставката на услуги и разглеждания имот трябва да е налице „достатъчно пряка“ връзка, тъй като би било в противоречие със структурата на тази специална разпоредба в приложното й поле да се включва всяка доставка на услуги само защото тя има макар и съвсем слаба връзка с недвижим имот, при положение че голям брой услуги са свързани по един или друг начин с недвижим имот (Решение по дело С-37/08 RCI Europe, от 3 септември 2009 г., Решение от 7 септември 2006 г. по дело Heger, C-166/05, Recueil, стр. I-7749, точка 23).
Извършваната от Вас проектантска услуга е свързана с монтиране на оборудване на инсталация „Каталитичен крекинг”, позиционирана на конкретно място – площадката на ………….. Мястото, където се намира тази инсталация, съответства на мястото на потребление на услугата и последващите доставки с нея, а именно на територията на България. Естеството на инсталацията дава основание да се предположи, че същата е трайно закрепена към земята, т.е.представлява недвижим имот.
В тази връзка следва да се съобрази и изразеното становище на СЕС в решение по дело С-532/11, т.23, където съдът посочва, че съгласно практиката на Съда не е необходимо една конструкция да бъде неделимо прикрепена към земята, за да бъде разглеждана като недвижим имот за целите на прилагането на правилата в областта на ДДС (Решение по дело Maierhofer, посочено по-горе, точка 33).
В резултат на гореизложеното, ако считате, че извършваната от Вас проектантска услуга отговаря на горепосочените условия и може да се определи като такава, свързана с недвижим имот по смисъла на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, то мястото на изпълнение на същата ще е там където се намира имота – България, поради което услугата попада в териториалния обхват на ЗДДС и е облагаема с български косвен данък.
По втори въпрос:
При условие, че руското дружество регистрира клон на територията на страната, то същия щеможе да извършва независима икономическа дейност от него на територията на Република България. Следва да имате предвид, че наличието на търговска регистрация на клона сама по себе си не превръща същия в постоянен обект. Необходимо е да бъде установено, чеклонътвзема участие в извършването на тези услуги. Независимо, обаче от евентуалното регистриране на клон на чуждестранен търговец и определянето му като постоянен обект за целите на ЗДДС, считаме, че ако предоставяната проектантска услуга е такава, свързана с недвижим имот, отново би било приложимо правилото на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.
Настоящето становище е принципно и е въз основа на изложената фактическа обстановка без да са приложени документи. Преценка за мястото на изпълнение на доставките на услуги би могла да се извърши единствено в рамките на последващия контрол от компетентните органи по приходите – при всеобхватно изследване на документите и фактите в детайли и в тяхната съвкупност и взаимовръзка.

Оценете статията

Вашият коментар