непогасената част от предоставените/получените заеми съгласно б.”а”, б”, в” и г” към същата точка.

2_842/30.04.2010г.
ЗДДФЛ – чл.50, ал.1, т.5;
ЗДДФЛ – чл.80, ал.1;
ДОПК
Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр…. с вх………2010г. сте изложили следната фактическа обстановка:
Физическо лице, заемодател, декларира в годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1, т.5 от ЗДДФЛ за календарната 2009 година, непогасен остатък от предоставен заем в размер на 250 000 $, като изчислява левовата му равностойност, използвайки фиксирания курс долар/лев на БНБ към датата на сключване на заема.
Физическо лице, заемополучател, декларира в годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1, т.5 непогасен остатък от получения заем в размер на 250 000$, като изчислява левовата му равностойност, използвайки фиксирания курс долар/лев на БНБ към 31.12.2009г
Поставили сте следните въпроси:
1.Подлежат ли на санкция,съгласно чл.80а от ЗДДФЛ, лицата за невярно декларирана информация по реда на чл.50, ал.1, т.5от закона.
2. Кой е правилният подход при представяне на информация в лева за непогасени остатъци по заеми, предоставени и получени във валута.
Съобразно изложената информация, както и предвид действащата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.50, ал.1, т.5 от ЗДДФЛ задължение за подаване на годишна данъчна декларация имат местните физически лица за предоставените/получените парични заеми. Декларацията следва да съдържа информация относно непогасената част от предоставените/получените заемисъгласно б.”а”, „б”, „в” и „г” към същата точка.
ЗДДФЛ не дава специално определение на понятието “заем“, поради което при прилагането на чл.50, ал.1, т.5 от същия закон следва да се ползват дефинициите, дадени в други нормативни актове. Съгласно чл.240 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с договора за заем, заемодателят предава в собственост на заемателя пари и други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество.
Договорът за заемсе счита за сключен с реалното предаване на заемната сума на заемателя.
Изхождайки от тези текстове на закона, сумата подлежаща на връщане от страна на заемателя в съответната валута, респ. нейната левова равностойност е тази, която се предава към датата на сключване на договора.
При изчисляване на левовото изражение на определена сума във валута се прилагат: валутен курс, централен курс и заключителен курс. Валутният курс е съотношението, в което се обменят в даден момент две валути. Съгласно чл.12, ал. 1 от Валутния закон, Българската народна банка котира ежедневно курсовете на определени от нея чуждестранни валути към лева, които се ползват за счетоводни и статистически цели.
В ЗДДФЛ няма разпоредба, която да урежда този род взаимоотношения между страните по договор за заем, тъй като предоставянето на заемни средства, не представлява доход по смисъла на закона.
Тъй като в случая се касае за разчетни взаимоотношения между две физически лица, то водещи са разпоредбите на ЗЗД и клаузите в сключения договор, устен или писмен, уреждащи начина на изчисляване на дължимия /непогасения/ остатък: към датата на всеки падеж или към 31.12 на съответната отчетна година.
Текстът на чл.80а, ал.1 от ЗДДФЛ определя, че когато физическо лице, което, като е задължено, не декларира или невярно декларира информацията по чл.50, ал.1, т.5, се наказва с глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми.
Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в правомощията на органа по приходите е доказването на допуснати нарушения на материално процесуалните норми от данъчно-осигурителното законодателство. При извършване на проверка относно изясняване на факти и обстоятелства, органите на приходната администрация се водят от принципите на законността и обективността. Т.е. те трябва обективно да установят всички факти и обстоятелства, отнасящи се до правата, задълженията и отговорността на задължените лица.
Събирането и преценката на факти и обстоятелства се извършва с оглед както на законосъобразното установяване на публичните задължения, така също и с огледна отпадането или намаляването им.Цел на данъчното производство не е налагането на санкция, а обективното установяване на фактическата обстановка, относима към правата и задълженията на субектите.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »