неустойкадължимаотдоставчикавъввръзкасдоговорно правоотношение с оглед Приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.)

Изх. № 99-00-133
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно:
неустойкадължимаотдоставчикавъввръзкасдоговорно правоотношение с оглед приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.)
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 99-00-133/18.05.2007г. на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция но приходите, изразявам следното становище :
В запитването е посочено, че дружеството Ви има сключен договор сза доставка на СУП, съгласно който при извършена със закъснение доставка на стока или услуга във връзка с този договор Вашето дружество дължи неустойка.
Данъчната основа съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът, в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена, като същата се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
Съгласно чл.93, ал.1 от Закона за задълженията и договорите неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението. Неустойките се начисляват въз основа на неизпълнение, частично изпълнение или изпълнени действия, различни от договорените между’ доставчик и получател. Същите са елемент от данъчната основа само когато са получени от доставчика и то когато нямат обезщетителен характер.
Неустойката, дължима във връзка със закъснението при извършването па доставката няма характера на доставка. На основание чл.84 от ППЗДДС за документирането на неустойките с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им. Аналогично е и документирането при неустойка, която има санкционен характер. Следователноследва да документира дължимата от Вас неустойка за закъснение като издаде документ, удостоверяващ плащането й.
За извършената доставка на стоки или услуги във връзка с горепосочения договор от Вашето дружество следва да се издаде фактура с данъчна основа определена по реда на чл.26 от ЗДДС. В случая данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. определено в левове и стотинки, без данъка но този закон. Възнаграждението определено между страните по договора не се променя.
Налице са две насрещни вземания. Съгласно чл.103 от Закона за задълженията и договорите когато две лица си дължат взаимно пари. всяко едно от тях. ако вземането му е изискуемо и ликвидно. може да го прихване срещу задължението си. Обстоятелството, че между тях може да се извърши прехващане (приспадане) не влияе на техния характер, съответно на данъчното им третиране.
Предвид горното в случая на дължима от Вас неустойка за забава на доставката в посочения от Вас пример неправилно данъчната основа на доставката е намалена със същата.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *