Ползване на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност.

Изх. № 94-Ц-57
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Ползване на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
В отговор на Ваша молба, постъпила вна Националната агенция за приходите (вх. № 94-Ц-57/31.10.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Във връзка с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност в чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява с двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
От изложеното в молбата Ви, както и от приложените копия от решения на ТЕЛК, е видно, че:
-на 08.03.2001 г. Ви е издадено експертно решение на ТЕЛК със срок на
инвалидност до 01.03.2003 г. и оценка на намалена трудоспособност 51 %;
-отпусната Вие лична пенсияза инвалидност порадиобщозаболяване
пожизнено по чл.74 от Кодекса за социално осигуряване (Загл., изм., ДВ, бр.67 от 2003
г.);
– на 25.04.2003 г. Ви е издадено експертно решение на ТЕЛК със срок на
инвалидност до 01.04.2006 г. и оценка на намалена работоспособност 64,3 %;
– на 19.12.2006 г. сте освободена от работа поради придобиване право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст.
При така изложената фактическа обстановка и предвид разпоредбата на чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ, считаме, че за доходите, придобити от трудови правоотношения през 2007 г., не е налице правно основание да ползвате данъчното облекчение за намалена работоспособност, тъй като:
На основание чл.101, ал.4 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр.70 от 2004 г.), в сила от 01.01.2005 г., степента на трайно намалена работоспособност на лица, навършили 65-годишна възраст, се определя пожизнено. Същевременно, експертните решения на ТЕЛК (НЕЛК), издадени преди 01.01.2005 г., с които на лицата вече е
1
определен пожизнен срок на инвалидност (трайно намалена работоспособност) запазват своето правно действие. В този смисъл е писмо Изх. № 1-814/08.03.2005 г. на Националната експертна лекарска комисия до ГДЦ, в което е указано, че: „Всички експертни решения на ТЕЛК (НЕЛК) с пожизнен срок на инвалидността запазват своята правна стойност пожизнено за лицето, ако след него не е последвало друго решение, с друг срок на инвалидността.“
Относно пожизненото определяне на трайно намалена работоспособност е установен и преходен режим в § 3 от ПЗР на Закона за здравето – „Лицата, на които до 31 декември 2004 г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65-годишна възраст се смятат с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност“. В съответствие с цитираната законова норма, за доходи след 1 януари 2005 г. предвиденото в ЗДЦФЛ облекчение за намалена работоспособност се ползва пожизнено, при условие, че срокът в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
В конкретния случай през 2007 г. не е налице влязло в сила решение на ТЕЛК (НЕЛК), с което е определена трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – за съответен срок или пожизнено, както не е налице и хипотезата, уредена с § 3 от ПЗР на Закона за здравето.
В отговор на молбата Ви е необходимо уточнението, че придобитото по реда и при условията на Кодекса за социално осигуряване право на пожизнена пенсия за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде основание за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност, тъй като такова основание не е установено за целите на ЗДДФЛ.
ЗАМ.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *