НЕВД, чл.1, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 7

5_20-00-1667/25.11.2009
НЕВДКПОВ, чл.1, ал.1
ЗЗО, чл.40, ал.7
Фактическа обстановка: Лица имат осигурителен доход над 2000,00 лева.
Въпрос: Следва ли доходът да се изчислява пропорционална за месеците, в които лицата са във временна неработоспособност?
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, /ЗЗО/,здравноосигурителната вноска за лицата, получаващи доходи от трудови,правоотношения са внася върху доходът, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване.
На основание чл.1, ал.1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
В нормативната уредба, регламентираща здравното и социалното осигуряване няма текстове, съгласно които максималния месечен размер на осигурителния доход се изчислява пропорционално на отработеното време.
При определяне на осигурителния доход за целите на здравното осигуряване следва да се има предвид следната последователност, на основание чл.40, ал.7 от ЗЗО:
А. Доходиот дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО
1.Пенсии
2.Брутно трудово възнаграждение – включително среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, за първия ден от временната неработоспособност;
3.Доход, получен за сметка на средствата за социални разходи;
4.МОДза самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година – за останалите дни от временната неработоспособност
B. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
C. доходи за работа без трудово правоотношение.
Без оглед на гореизложеното, Ви информираме, че съгласно на чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията по чл.84 от ДОПК и адреса си за кореспонденцияв цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите /НАП/.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

5_182/03.04.2008 ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3 Фактическа обстановка: чужд гражданин е получил разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България;Въпрос: дължи ли здравноосигурителни вноски;Съгласно чл.33,

Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция

Приложение на чл.79, ал.3 от ЗДДС.

1710/02.11.2010Чл.79, ал.3 ЗДДСОтносно: Приложение на чл.79, ал.3 от ЗДДС.Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството наТериториална дирекция на НАП – ……., офис ………..с

Прилагане на ЗМДТ.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗМДТ. По отношение на първият въпрос как следва да бъде декларирано в декларация по чл. 14 от ЗМДТ закупено паркоместо, изразяваме следното

Здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕС

Изх. № ………………..До Дата…………………… Дирекция „ОУИ” Гр. Велико ТърновоОтносно:Здравно осигуряване на чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕСПо силата на чл. 33, ал.

КСО, чл.6, aл. 2

5_94-00-248 /20.01.2011г.КСО, на чл.6, ал.2;Фактическа обстановка: Физическо лице е получило доход от преотстъпване на авторски права.Въпрос: Дължат ли се ЗОВ?Определение за авторско и лицензионно възнаграждение

eretere