НЕВД, чл.1, aл. 5,КСО, чл.6, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 10,НЕВД, чл.1, aл. 2

5_ 53-02-614/14.01.2009
КСО, чл.6, ал.2, чл.6, ал.3, чл.6, ал.10;
НЕВ, чл.1, ал.2, чл.1, ал.5;
Фактическа обстановка: Лице е член на съвета на директорите и е и Изпълнителен директор. Възнаграждението и за двете дейности е по 250,00 лева. Възнаграждението за член на съвета на директорите е месечно, а не за брой заседания. МОД за дейността е в размер на 607,00лева.
Въпрос: върху какъв осигурителен доход следва да се осигурява лицето за двете дейности-върху 607,00 лева или 2х607,00лева?
На основание чл.1, ал.2 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл.155-157, 159, 161, 162, 166, 168-170 и 319 от Кодекса на труда, , но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
На основание чл.1, ал.5 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл.40, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
В случаите, в които изпълнителите по договори за управление и контрол получават възнаграждения само за участие в заседания на управителни, надзорни съвети или други органи на търговското дружество, осигурителните вноски се дължат върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход изчислен пропорционално на броя на дните, за които е изплатено възнаграждение.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност.
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл.4, ал.1, т.7 и 8 се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, на основание чл.6, ал.3 от КСО.
Съгласно чл.6, ал. 10 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Във връзка с гореизложеното, считаме, че в конкретния случай лицето следва да бъде осигурено върху минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната професия по икономическа дейност на осигурителя за всяко от двете основания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е застраховане на други лица. Същото действа и като застрахователен

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуги по предпроектни проучвания за генериране на слънчева енергия, използвана за собствени нужди в избрани индустриални обекти в трета страна.

Изх.№ М-26-П-97 Дата: 21.03.2019 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 2; ЗДДС, чл. 21; ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл.

начина на процедиране със задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на заличено от търговския регистър дружество, изразяваме следното становище:

Изх. № 08-Б-4Дата: 08.10.2010 год.ДОПК, чл. 168, ал. 6;ДОПК, чл. 173.В отговор на поставените от Вас въпроси относно начина на процедиране със задължения за данък

makale