номерация на фактури на регистрирано по ЗДДС дружество при вписване на промени е съдебната му регистрация

Изх. № 24-34-689
Дата: 14.03.2008 год.
относно: номерация на фактури на регистрирано по ЗДДС дружество при вписване на промени е съдебната му регистрация
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-689/08.08.2007 г..Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването с Решение на СГС са вписани промени по регистрацията на “………………“ ЕООД – прехвърляне на дружествени дялове от капитала на дружеството, вписан е нов съдружник, продължаване дейността на същото като “……….. …………“ ООД и преместване на седалището и адреса на управление. От 01.01.2007 г. са отпечатани кочани с фактури, започващи от № 1 до № 175, като до датата на съдебното решение на СГС издадените фактури от “………….“ ЕООД са до № 59 включително.
Поставяте въпроса каква следва да е номерацията на фактурите на “………….“ ООД ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
В чл. 114 от ЗДДС са регламентирани задължителните изисквания към съдържанието на фактурата. В ал. 1, т. 4 на посочената разпоредба като задължителен реквизит е предвидено същата да съдържа име и адрес на доставчика, а в т. 5 – идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на доставчика, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – когато доставчикът е нерегистрирано по този закон лице.
Съгласно чл. 78, ал.1 от ППЗДДС бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1.пореден номер:
2.гриф “оригинал“ на първия екземпляр;
3.наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;
4.идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.
С оглед спазване на нормативните изисквания дружеството следва да отпечата нови бланки фактури със съответните актуални данни предвид промяната в наименованието и адреса на дружеството.
Предвид запазването на правно-организационната форма и идентификационния номер по БУЛСТАТ на дружеството номерата на фактурите следва да продължат започналата от началото на годината номерация от едноличното дружество, но с вписаните променени данни на дружеството с ограничена отговорност. Неизползвани те фактурите на едноличното дружество с номера от 60 до 175 следва да се анулират.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано ката земеделски производител

3_1171/18.04.2011 г.ЗДДФЛчл.12, ал.1ЗДДФЛчл.29а, ал.1ЗДДФЛчл.26ЗДДФЛчл.28ЗИДЗДДФЛ§15 Относно: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано ката земеделски производител Според изложеното в запитването, лицето е регистриран земеделски

Данъчно третиране на доставки, свързани с намиране и координиране на товари на територията на САЩ;

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки, свързани с намиране и координиране на товари на територията на САЩ;Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от Вас

ЗКПО, чл.209

2_36/09.01.2012 г.ЗКПО чл.209В Дирекция ОУИ ………. е постъпило Ваше писмено запитване с вх.№……………, в което е описана следната фактическа обстановка: Дружеството се възползва от възможността

Данъчно третиране на безвъзмездно предоставено право на ползване на недвижим имот съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 24-39-56Дата: 10.10.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал .3, т. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 27, ал. 1. ЗКПО, чл.

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Приложение наНаредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция

fertte salla test uni