НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1,ДОПК, чл.129, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,ДОПК, чл.102, aл. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 5, т. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 3,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,ЗЗО, чл.40, aл. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 3,ДОПК, чл.101, aл. 4

5_23-22-1903/05.11.2014 г.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4;
НООСЛБГРЧМЛ,чл. 1, ал. 1;
ЗЗО, чл. 40, ал. 5, т. 1, чл. 40, ал. 1, 2 и 3;
ДОПК, чл. 129, ал. 1, чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 4;
В запитването сте изложил следнатафактическа обстановка:
Вие сте физическо лице, чийто единствен доход е от отдаване под наем на недвижимо имущество на физически и юридически лица. Самоосигурявате се чрез ЕИК идентичен с Вашия ЕГН. На 17.07.2013 г. сте подал Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лицеОКд 5 в компетентната ТД на НАП, с която информирате администрацията, че започвате дейност като самоосигуряващо се лице, считано от 16.07.2013 г.
При проверка в Информационната система на НАП е установено, че на 25.02.2013 г. сте регистриран за целите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Цитирате разпоредбата на чл. 8, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2013 г., съгласно която минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лицаза 2013 г. се определят съобразно облагаемия им доход за 2011 г.С оглед на цитираната разпоредба считате, че дължите авансови осигурителни вноски за ДООвърху месечен осигурителен доход в размер на 420,00 лв.
При попълване наТаблица 1 „ Справка за окончателния осигурителен доход за 2013 г.”от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не сте отразил придобития доход от наем.
Служители на НОИ отказват за заверят осигурителната Ви книжка за периода 17.07.2013 г.- 31.12.2013 г. с мотива, че осигурителният доход, върху който са дължат вноски е изчислен некоректно.
Във връзка с описаната фактическа обстановкапоставяте следнитевъпроси:
1.Следва ли да внасяте осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване в качеството Ви на наемодател?
2. В случай, че няма основание да се осигурявате като самоосигуряващо се лице по какъв ред ще Ви бъдат възстановени неоснователно внесените осигурителни вноски за ДОО?
3.По какъв ред можете да коригирате подадената годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г.?
Предвид изложената фактическата обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следнотостановище:
По първи въпрос:
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран вНООСЛБГРЧМЛ.
Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от цитираната наредба, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 от КСО – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Видно от гореизложеното, Вие нямате качество на самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и НООСЛБГРЧМЛ, а получените доходи не садоходи от трудова дейност, поради което не дължите осигурителни вноски за ДОО върху получените доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество.
Съгласно указанията за попълванена Таблица 1 „Справка за окончателния осигурителен доход за 2013 г.”от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, същата се попълва само от лицата, получаващи доходи от дейност като: упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици на ЕООД, съдружници в търговски дружества, физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които определят годишен осигурителен доход.
На основание текста на чл.32 от ЗДДФЛ,годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се определя, като облагаемият доход по чл. 31, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗО са длъжни давнасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО- до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване.
Тези лица имат задължение да подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход ( аргумент чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО) .
Съгласно указанията за попълване на Таблица 2 „Справка за окончателния осигурителен доход за 2013 г.”към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, същата се попълва само от лицата, получаващи доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които определят годишен осигурителен доход.Тази таблица се попълва и в случаите, в които лицата упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци. Тя се попълва и от лицата, които се осигуряват по чл. 40,ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.
Лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за 2013 г. – 210 лв. и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация, попълват колона 5.6 на Таблица 2, съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
В тези случаи, годишният осигурителен доход се формира, като на ред 13, колона 5.6 от Таблица 2 се вписва облагаемият доход, деклариран в Приложение 4 ”Доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество”, част ІІ, ред 1.
Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите по ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 2. При положение, че разликата е положителна върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителния доход по колони от 5.1 до 5.6 е по-малък от минималния осигурителен доход по ЗЗО. Осигурителни вноски не се довнасят в случай, че сумите на ред 13 в колони 6 и 7 са равни.
По втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.
С оглед възстановяването на неоснователно внесените вноски за ДОО следва да подадете писмено исканедо компетентната ТД на НАП.
По трети въпрос:
На основание чл. 103, ал. 1 от ДОПК, при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението.
Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация. Подаването на новата декларация, извършено в срока по ал. 1, ползва подателя, независимо от чл. 104, ал. 3 (основание чл. 103, ал. 2 от ДОПК).
В конкретния случай, освен искане за корекция на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да подадете и искане за заличаване на декларация образец№ 6 (приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.) и подадените декларации образец № 1″“Данни за осигуреното лице““
(приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба № Н-8/2005 г.).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »