НООСЛБГРЧ, чл.11, aл. 1,КСО, чл.5, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 7,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.5, aл. 4,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 5

2_590/04.04.2012 г.
КСО -чл.4, ал.3, т.2
чл.4, ал.4
чл.5, ал.2, ал.4
чл.6, ал.7, ал. 8
НООСЛБГРЧМЛ – чл.11, ал.1
Наредба Н-8/29.12.2005 г. – чл.3, ал.5
ОТНОСТНО: Попълване на Таблица 1 и 2 от Справката за определяне на
окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. и 2011г.
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че се осигурявате ежемесечно като самоосигуряващо се лице – съдружник в дружество. Отказана Ви е заверка на осигурителната книжка за 2010г., защото през месец февруари 2010г. сте декларирали доход по граждански договор, върху който не са внесени осигурителни вноски. Доходът Ви по гражданския договор е за услуга, която съвпада с дейността на дружеството.
Поставяте следните въпроси:
1. Дължими ли са осигурителни вноски върху гражданския договор, при условие, че месечния Ви осигурителен доход, върху който сте внесли осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице е 420 лв., а осигурителния доход по гражданския договор е 315 лв.?
2.По какъв начин следва да се посочи реализиран през 2011 г. доход по граждански договор в Таблица 1 и 2 на годишната данъчна декларация, така, че върху нея да се начислят осигурителни вноски?
3. Следва ли да подадете коригираща информация за 2010г. ?
Предвид факта, че в запитването си сте описали непълна фактическа обстановка без да посочите за какъв период е полаган труда по гражданския договор, за какъв период сте упражнявали трудова дейност като самоосигуряващо се лице и какъв е осигурителният Ви доход за 2010г. и 2011г., предвид действащата за 2010 и 2011г. нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества. Тези лица по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО).
Лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2, във връзка с чл.6, ал.7 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл.6, ал.7 от КСО). Окончателният размер на осигурителния доход за тези лица се определя по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО: ”Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал.7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година”.
На основание чл.11, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ, когато на самоосигуряващи се лица, се изплаща възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Съгласно ал.2 на същата разпоредба тези лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл.6, ал.8 от КСО като ги включат в Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ.
Предвид изложеното, при годишното изравняване по чл.6, ал.8 от КСО в Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ трябва да включите доходите, получени от работа без трудово правоотношение (граждански договор). Годишният Ви осигурителен доход за тази дейност ще се формира, като сумата, която се отразява на ред 7.10 от Таблица 7 към Приложение № 3 на ГДД по чл.50 се пренесе на ред 13 от кол.5.5 на таблици 1 и 2.
Месечният осигурителен доход се вписва за месеца, за който е упражнявана дейността. Когато работата е извършена за повече от един месец и възнаграждението е изплатено в края на периода, месечният осигурителен доход се определя като тази сума се раздели на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Осигурителният доход, върху който са внасяни авансово осигурителни вноски за 2010г. и 2011 г., следва да бъде попълнен в кол. 4 на таблици 1 и 2 – на съответните редове срещу месеците, през които е упражнявана дейност като самоосигуряващо се лице.
Общият годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т.1 под Таблици 1 и 2. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна – надвнесените суми подлежат на прихващане/възстановяване, освен когато осигурителният доход по колони от 5.1 до 5.5 е по-малък от минималния осигурителен доход.
Засамоосигуряващите се лица съществува и задължение да представят в компетентната териториална дирекция на НАП, данни по чл.5, ал.4 от КСО /Декларация обр.№1 и №6/, съгласно Наредба Н-8 от 2005 г., за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.
На основание чл.3, ал.5 от Наредба Н-8 декларация образец № 1 не може да се подава за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация образец № 6, подадена, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6 може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

Оценете статията

Вашият коментар