ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_598/12.04.2012г.
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.5
– чл.40, ал.5
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че дъщеря Ви е излязла в отпуск поради бременност и раждане на 13.10.2010г. На 15.10.2010. е освободена от работа. За периода на бременност и раждане и отглеждане на малко дете е получавала обезщетение от НОИ.
Въпросът, който поставяте е когато болничният лист или майчинството са започнали преди датата на освобождаване от работа, кой трябва да плати здравните зноски за този период и в какъв размер са те?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и 3 от Кодекса на труда се внасят върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение.
При изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради болест или за бременност и раждане за периода след прекратяване на трудовия договор здравноосигурителни вноски не се дължат от бившия работодател. Това е така, тъй като между него и освободения от работа служител не са налице трудови правоотношения и следователно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЗО е неприложима.
В този случай, ако лицето не подлежи на здравно осигуряване на някое от основанията, посочени в чл.40, ал.1, 2 и 3 от ЗЗО, то следва да се осигурява за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО.
Съгласно тази разпоредба лицата са длъжни:
?да внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация (половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2010, 2011 и 2012г. е 210 лв.);
?подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите (декларация обр.№7).
Размерът на вноската се определя с чл.2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година и за 2010, 2011 и 2012г. е 8 на сто.
Вноската се внася по код за вид плащане 560405 в компетентната териториална дирекция на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар