НООСЛБГРЧ, чл.13, aл. 3,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 5,КСО, чл.10, aл. 1,НООСЛБГРЧ, чл.13, aл. 2

5_23-22-3223/29.11.2012 г.
КСО, чл.10, ал. 1;
НООСЛБГРЧМЛ, 13, ал. 3, чл. 13, ал. 2;
Наредба № Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 5;
В запитването сте изложилиследнатафактическа обстановка:
С Решение № 10 676/23.07.2012 г. Върховен административен съдпостановява Областна служба „Изпълнение на наказанията” София да внесе осигурителни вноски и да подаде декларация образец № 1 (приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8) за лицето …… за периода 28.09.2003 г.-28.09.2005 г.
През цитирания период служителят е ползвал неплатен отпуск поради заминаването му като полицейски наблюдател в Косово по щат „Мисии на международни организации” и подлежи на осигуряване по реда на чл. 13, ал. 3 от НООСЛБГРЧ.
Във връзка с възникналия казусе поставен следният въпрос:
Какъв код следва да попълни осигурителя в точка 12 „Вид осигурен” на декларация образец № 1 (приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 отНаредба № Н-8)?
Предвид въпросът, описаната фактическа обстановка и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл.10, ал. 1 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Редът за осигуряване на служителите, изпратени за участие в международни мисии е регламентиран в дял ІІ„Обществено осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина” на НООСЛБГРЧ.
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от НООСЛБГРЧ, изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи служители се осигуряват от работодателя в срока по ал. 2 за времето, през което ползват неплатен отпуск, с осигурителни вноски за сметка на държавния бюджет в размера за фонд “Пенсии“ върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО)за съответната година за съответния период.
На основание чл. 13, ал. 2 от наредбата, осигурителните вноски се внасят от изпращащата организация до 10-о число на всеки календарен месец, следващ месеца, за който се отнасят.
Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1 (приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 отНаредба № Н-8),
в т. 12 „Вид осигурен“се попълва код06 – закадрови военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените силина Република България, държавните служители по Закона за министерство на вътрешните работии държавните служители-офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Следва да имате предвид, че на основание разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 5 отНаредба № Н-8, работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават декларация образец № 1 (приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 отНаредба № Н-8) само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »