НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 2,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

2_631/21.04.2011г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2
НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.2
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че Вие сте самоосигуряващо се лице в качеството Ви на съдружник в ООД. През 2010г. няма плащаниосигурителни вноски по ЕГН-то Ви. Осигурителните вноски са в данъчно – осигурителната сметка на дружеството.
Въпросът, който поставяте е дължите ли лихва ако сега внесете осигурителните вноски по ЕГН?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
На основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които упражняват трудова дейност като съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО тъй като са лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка.
С алинея 2 на чл.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските гражданина работа в чужбина и морските лица (изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) изрично е уреден начинът, по който трябва да бъдатвнасяни осигурителните вноски от тази категория лица. Съгласно нейния текст „физическите лица – съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето”. С оглед изменението на разпоредбата, в сила от 01.01.2010 г. в платежните документи за внасяне на дължимите осигурителни вноски по сметката на компетентните дирекции на НАП, следва да се посочва единния граждански номер на самоосигуряващото се лице както и трите му имена за задължено лице без да се вписва Единния идентификационен код /Булстат/ на дружеството, в което се извършва дейността и която е основание за осигуряването.
Съдружниците в търговски дружества са самостоятелна категория задължени лица посмисъла на чл.14 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, тъй като са носители на задължението да внасят осигурителни вноски.
Задължителните осигурителни вноски са публични държавни вземания, които се събират по реда на ДОПК (чл. 162, ал. 2, т. 1 и чл. 163, ал. 1 от ДОПК). Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихви, разноски (чл. 169, ал. 1 от ДОПК). В чл. 175, ал. 1 от ДОПК е регламентирано, че за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон. алинея 2 от същата разпоредба указва, че лихва се дължи и върху невнесената в предвидения в закона срок авансова вноска(изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.).
В ДОПК, КСО, Закона за здравното осигуряванеи останалите поднормативни актове липсват разпоредби, предвиждащи възможност за неначисляване на лихви за невнесени в законоустановените срокове публични задължения от задълженото лице по ЕГН и внесени суми от трето лице по неговият идентификационен номер /Булстат/.
Следователно, Вие сте задълженото лице, което е длъжно да внася осигурителните вноски за своя сметка. През 2010г. е следвало вноските да бъдат внесени поотделно за всеки месец и в документа за внасяне да е попълнено ЕГН. Поради обстоятелството, че това не е сторено се дължи лихва в размер, определен в съответните закони.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »