ЗДДФЛ, чл.33,ЗДДФЛ, т. 51, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 1

Изх. № 24-34-749
Дата: .…………… .2007 г.
По повод Ваше писмено запитване с вх. №24-34-749 /14.09.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, за данъчното третиране на получени доходи от продажба на единствен обект с търговско предназначение, предвид разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 01.01.2007 г., изразявам следното становище:
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), „не са облагаеми:
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от
броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са
изминали повече от 5 години“.
Нормата на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДФЛ е приложима само за недвижим имот, който е жилищен, т.е. необлагаеми са доходите от продажбата на един жилищен имот на година. В ЗДДФЛ, в редакцията на закона действаща през 2007 г., няма легална дефиниция на понятието „недвижим жилищен имот“, но според общоприетия му смисъл, това е недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може непосредствено да служи за задоволяване на жилищни нужди. Такава е и дефиницията, дадена за това понятие с ЗИД на ЗДДФЛ, в § 1, т. 51 от допълнителните разпоредби.
Видно от направеното запитване предназначението на недвижимия имот е за магазин за извършване на търговска дейност. Без значение е факта, че през периода през
1
който е притежаван имота не е функционирал като търговски обект. Следователно, разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т.1, бук. „а“ от ЗДДФЛ не следва да се прилага.
В описаният от Вас случай не е приложим и чл. 13, ал. 1, т.1, буква „б“ от ЗДДФЛ, тъй като не са изминали повече от 5 години между датата на придобиването и датата на продажбата недвижимия имот (магазин).
Предвид гореизложеното, доходът от продажбата на описания в писмото ви недвижим имот е облагаем, като при определянето му се прилагат нормите на чл. 33/от ЗДДФЛ и се декларира по реда и условията на същия закон.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/К. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар