Приложението на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министъра на финансите

2_1517_1/20.06.2008
Наредба №Н-18/2006 г.
ЗДДС,чл.118, ал.1
Относно: Приложението на Наредба № Н-18от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министъра на финансите
Запитването есвързано с приложението на Наредба № Н-18/2006 г. на Министъра на финансите.
Според фактите от запитването Ви от 01.05.2008 г., по нареждане на РЗОК гр….. аптеките, които работят по договор с нея, са въвели нов софтуер, при който с отразяването на лекарствата изписани по рецептите, сумите автоматично се отразяват и по касовите апарати. Тъй като аптеката зарежда с лекарства лекари и фелдшери, обслужващи населението в отдалечените райони на областта, те събират рецептите от местните жители-15-20 бр., получават от аптекатаизписаните лекарства, предоставят ги на болните по селата и тогава получават парите. След няколко дниотчитат парите в аптеката.
Поставяте въпроса, как да организирате дейността си, тъй като полученото несъответствие между отразените продажби по касовия апарат и наличните пари в аптеката, може да доведе до санкции от контролните органи.
Разпоредбата на чл.118, ал.1 от ЗДДСзадължава всяко регистрирано и нерeгистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане наобекта. Съгласно ал.2 на чл.118 фискалната касова бележка ехартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, ваучер с банкова кредитна или дебитна карта или други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Съгласно чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, фискална касова бележка се издава за всяка продажба, за която заплащането не е извършено по банков път / за продажба на течни горива чрез средства за измерване на разход фискален бон се издава и при плащане по банков път/, независимо от документирането с първичен счетоводен документ. На основание чл. 25, ал.3 от Наредбата, фискална касова бележка се издава при извършване на плащането с изключение на случаите на разносна търговия. Разносна търговия по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба Н-18/2006 г. на МФ е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка. В тези случаи фискалната касова бележка се издава от задълженото лице и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането/чл.25, ал.1, т.2 от Наредба Н-18/2006 г./.
Дали аптеките могат да извършват разносна търговия на лекарства, и чрез кои лица тя да се осъществява не е от компетентността на Национална агенция по приходите да изрази становище. Контролните органипо Закона за лекарствените продуктив хуманната медицина /в сила от 13.04.2007 г. Обн. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г./ са посочени в Глава тринадесета от закона. При положително становище от тяхна страна следва имате предвид следното:
За постигане на по- детайлна и ясна отчетност в случай на извършване на разносна търговия, за приключване на фискалната касова бележка би могло да се използва някой от допълнителните клавиши за плащане с подходящо програмирано наименование / например: „ разносна търговия”/. Прилагането на такъв начин на програмиране и регистриране позволява в рамките на деня сумата, отразена по касовия апарат от разносна търговия, да бъде визуализирана чрез пускане на дневен финансов отчет. В отчета тази сума се отпечатва на отделен ред заедно с програмираното наименование.
В случай, че предвид спецификата на извършваната от Вас дейност, нямате право да извършвате разносна търговия, с оглед описаната от Вас в запитването фактическа обстановка е необходимо лекарите и фелдшерите да събират парите от болнитеот селата преди посещението им в аптеката и да заплащат стойността на лекарството при получаването му.
Начина по който ще организирате дейносттаси законосъобразно е във вашата компетентност.

Оценете статията

Вашият коментар