обхвата на понятието „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-24-36-12
Дата: 27.11.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: обхвата на понятието „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е препратено по компетентност Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-24-36-12/12.02.2019 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество е разработило софтуер за издаване, препис и анулиране на фактури, кредитни и дебитни известия. Софтуерът съдържа две бази данни – клиенти и видове услуги. Справките, които дава софтуерът, включват само необходимите данни за попълване на дневник за продажби по ЗДДС, както и списък на издадени и анулирани фактури, кредитни и дебитни известия.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
Счита ли се, че посоченият софтуер е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти и следва ли да отговаря на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г.?
Предвид изложеното и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. Определението за „управление на продажбите“ чрез използване на СУПТО, съдържащо се в т. 19, §1 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., уточнява, че това е автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващо проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане. С оглед на това, в случай че софтуерът, който разработвате, притежава посочените по-горе характеристики и ако същият ще се ползва от лице в обект за регистриране и отчитане на продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, той представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да бъде свързан с фискалното/те устройство/а в обекта и да го/ги управлява.
В случай че софтуерът се разработва за лице, което ще го използва в обект, в който заплащането на стоката/услугата е освободено от издаване на фискален бон, или в който няма заплащане на стока/услуга, същият не следва да отговаря на изискванията за СУПТО.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар