прилагане на чл.194 от ЗКПО

Изх. № 24-31-167
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:прилагане на чл.194 отЗКПО
Във връзка с въпросите, поставени във Вашето писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № /04.05.2007г., изразявам следното становище:
Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка „….“ ЕАД притежава 100 % от капитала на „…..,, ЕАД. Двете дружества са местни юридически лица – търговци. С оглед на това се поставя следния въпрос: Дължи ли се данък по реда на чл.194 от ЗКПО при начисляване на доход от дивидент в полза на „….“ ЕАД и ако се дължи – кое от двете дружества е задължено да удържи и внесе данъка?
Разпоредбата на чл. 194, ал.1 от ЗКПО изчерпателно регламентира случаите, при които следва да се удържа данък при източника върху дивидентите. Съгласно тази разпоредба с данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранниюридическилица,сизключениенаслучаите, когатодивидентитесе
реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица. разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове (чл.194, ал.2 от ЗКПО).
От цитираните законови норми е видно, че сред субектите, посочени в чл.194. ал.1. т.1 и 2 от ЗКПО, не попадат местните юридически лица – търговски дружества. Следователно, когато получателят на дохода от дивиденти е местно юридическо лице – търговец, какъвто е описаният от Вас случай, не се дължи данък при източника по реда на чл.194 от ЗКПО.
//

Оценете статията

Вашият коментар