Облагане на дейностите по спасителни теренни археологически проучвания по ЗДДС

1_106/30.07.2010
Относно: Облагане на дейностите по спасителни теренни археологически проучвания по ЗДДС

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр ………….с вх.№ ……………..2010 г. изразяваме следнотопринципно становище:
По договор с възложител извършвате спасителни теренни археологически проучвания по трасета на автомагистрала „Тракия” . Задавате въпроса относно това дали извършеното от вас спасително теренно проучване е освободена доставка по смисъла на ЗДДС ?
Съгласно чл. 161 от Закона за културното наследство осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, задължително се предхожда от предварителни археологически проучвания, с които се установява дали обектите няма да бъдат засегнати или нарушени. На археологическите обекти, разкрити при тези проучвания, се провеждат спасителни разкопки преди началото на строителните работи. В процеса на строителните дейности се провежда наблюдение от археолози. Също така ,законът е вменил като задължениесредствата за спасителни теренни проучвания до пълното проучване на теренада се предоставят от възложителя, във връзка с чиято инвестиционна инициатива се извършва спасителното проучване.
Законът за културното наследство въвежда разрешителен режим за извършване на теренни проучвания, която дейност може да се извършва от лица, посочени в закона
От приложения от вас договор с възложител- Агенция „Пътна инфраструктура”, в койтое предвидено заплащане на тези проучванияе видно, че извършваните от вас дейности , представляват доставка на услуга по смисъла на чл. 9 от ЗДДС . Извършваните от вас теренни проучвания не попадат в дейностите, описани в чл. 3 от ЗДДС, поради което не може да се приеме, че музеят действа в качеството на орган държавна или местна власт иизвършва дейност в това си качество . Посочените от вас дейности не попадат и в кръга на изброените като освободени доставки в разпоредбите на чл. 38-50 от ЗДДС, поради което същите се третират като облагаеми доставки съгласно чл.12 от ЗДДС.
Следва да имате предвид и разпоредбите на чл. 67 ал.2 от ЗДДС, съгласно който , когато при договарянето не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, то се приема че същия е включен в цената.

Оценете статията

Вашият коментар