прилагане на чл. 21 от ЗДДС

1_105/28.07.2010
Относно: прилагане на чл. 21 от ЗДДС

По повод Ваше запитване, постъпило с вх.№ …………2010 г. Дирекция „ОУИ” – гр…………. изразява следнотопринципно становище:
Поставени са следните въпроси:
1.Дължи ли се ДДС за доставка на услуга по транспорт в рамките на Общността/ България- Латвия/, когато и възложителя и изпълнителя на същатаса български лица, регистрирани по ЗДДС?
2. Има ли право възложителя/ спедиторска фирма/ да приспадне като данъчен кредит, ДДС, посочен във фактурата , издадена му от транспортната фирма?
По въпрос първи
Съгласно разпоредбите на чл. 22 ал.3 от ЗДДС, при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставена на данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставкатасе определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е ДЗЛ е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато получателят използва изключително за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение е мястото, където доставчикът е установил независимата си икономическа дейност.
Видно е, че щом като доставчикът и получателят са данъчно задължени лица, установени на територията на страната то и мястото на изпълнение на тази услуга ще е на територията на страната. Съгласно чл. 12 от ЗДДС тази доставка се счита за облагаема и съответно на основание чл. 82, ал. 1 от същия законза нея се дължи ДДС.
По втори въпрос
Съгласно чл.69 ал.1 от ЗДДС, когато стоките или услугите се използватза извършването на облагаеми доставки, регистрираното по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит. Във тази връзка , за получената услуга виеимате право на приспадане на данъчен кредит, при условията на глава седма от ЗДДС .

Оценете статията

Вашият коментар