Облагане на доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имот

Относно: Облаганена доход от продажба на дялове, формирани в резултат на извършен апорт на недвижим имот
Във връзка с постъпило запитване вх. № …../20.02.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомяваме:
Физическо лице е придобило по наследство през месец май 2010 година недвижим имот – апартамент. През 2014г. е извършен апорт на недвижимия имот в дружество с ограничена отговорност. Стойността на непаричната вноска е определена от вещи лица към съда в размер на 50 000 лв. Лицето иска да продаде дружествения си дял на стойността определена от вещото лице.
След проведен телефонен разговор с лицето допълнително се уточни, че една втора част от недвижимия имот е придобита по наследство, а другата една втора част е станала собственост на лицето след извършено дарение /приема се, че датата на придобиване емесец 05.2010г./.
Поставени са следните въпроси:
1.В годишната декларация за 2014г. в Приложение № 5, в таблица № 5 трябва ли да се декларира продажбата на дружествен дял?
2.Каква е цената на придобиване – стойността на апортираното имущество, след оценка от вещи лица – 50 000 лв. или цената на дарението – 0 лв.?
Предвид посочена в запитването информация и съобразявайки относимата правна уредба за 2014г., изразявам следното становище:
От съдържанието на запитването става ясно, че се касае за следната последователност от действия:
-Първо: физическото лице придобива през месец май 2010 г. недвижим имот – апартамент чрез наследство и дарение;
-Второ: имота е обект на непарична вноска през 2014г. като срещу стойността му са придобити дялове в търговско дружество;
-Трето: физическото лице има намерение да се разпореди с придобитите дялове на дружеството чрез продажба им.
С разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ е определено, че един от видовете доходи облагаеми по реда на закона са доходите от прехвърляне на права или имущество.
Относно формирането на облагаем доход при последващо разпореждане с придобития недвижим имот в зависимост от предоставената информация следва да се имат предвид редица норми от материалния закон.
Съобразно съдържанието на ал. 4 на чл. 13 от ЗДДФЛ не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. Т.е. при извършване на непарични вноски се реализира доход, но към момента на придобиването на дяловете данък не се дължи. Задължението за облагане и внасяне на данък ще възникне едва при продажбата на дяловете, получени при извършването на непаричната вноска /чл. 11, ал. 2 от ЗДДФЛ/
Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛоблагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.Реализираната печалба/загуба по ал. 3 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив /чл. 33, ал. 4/.
Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари /чл. 33, ал. 5/.
Разпоредбата на чл. 33, ал. 6, т. 9 от ЗДДФЛ, определя, че цената на придобиване при сделки по продажбата на дялове, които са формирани от непарични вноски е документално доказаната цена на придобиване на имуществото – предмет на непарична вноска в търговско дружество, с изключение на случаите по т. 5. Съгласно съдържанието на т. 5 цената на придобиване е частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове – в случаите на направени непарични вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 към датата на вписване на вноската в търговския регистър.
Видно от представената в запитването фактическа обстановка 1/2 част от недвижимият имот – апартамент е придобит през месец май 2010г. по наследство. На основание чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ, доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт, са необлагаеми. Определение на понятието “имущество“ не се съдържа в ЗДДФЛ, но доколкото се касае за имущество, получено по наследство, тълкувание са намира в разпоредбите на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМДТ, наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя и оставени в наследство движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и други имуществени права, вземания към момента на откриване на наследството.
Данъчното третиране относно частта от недвижимият имот, която е придобита чрез дарение попада в хипотезата на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДФЛ. Съгласно тази разпоредба, когато се извършва продажба на един недвижим жилищен имот през данъчната година доходът е необлагаем,ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години. В конкретният случай видно от предоставените данни са изминали повече от три години между датата на придобиването /05.2010г./ и датата на замяната /01.-02.2014г./ на имотас дялове в дружеството. Законова дефиницияна понятието «недвижим жилищен имот» във връзка с прилагането на цитирания по-горе чл. 13, ал. 1, т. 1 се съдържа в § 1, т. 51 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, а именно: това е недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди.
Следователно при цитираните в писмото данни и посочените правни норми, ако физическото лице пристъпи към продажба на дяловете през 2014г., за цена на придобиване ще се ползва определеното в чл. 33, ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ и ще се формира доход, когато продажната цена и цената на придобиване са различни величини. В конкретният случай е посочена цена на придобиване от 50 000 лв. Посочената евентуална продажна цена също е 50 000 лв. При тази информация облагаемият доход ще е 0 лв. Така получената величина следва да бъде посочена в Приложение № 5, Таблица № 5към годишната данъчна декларация за 2014г. на основание чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Обръщаме внимание, че стойността на продадените дялове следва да съответства на пазарната им цена, определена в съответствие с дефиницията за такава, дадена в § 1, т. 9 от ДР на ЗДДФЛ и § 1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.