Облагането на чуждестранни физически лица с окончателен данък

Относно: Облагането на чуждестранни физически лица с окончателен данък
Във връзка с постъпило запитване вх. № …24.09.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:
В запитването е посочено, че дружеството работи по създаване на български игрален филм, който ще се снима в България. За участие в продукцията са поканени артисти от САЩ, а от Италия – изпълнителен продуцент и оператор-осветление, които ще получат възнаграждение от дружеството. Съгласно договорите, сключени с тях, фирмата поема разходите за пътни, нощувки и храна за времето на заетост.
Въпросите, които са поставени са:
1.Върху каква данъчна основа следва да се определи данъчното задължение – по договореното възнаграждение или трябва да се прибавят извършените за всеки един разходи?
2.Какъв процент окончателен данък следва да се начисли на участниците от САЩ и Италия?
3.Върху сумата, която ще получи всяко едно от лицата след облагане с окончателен данък, ще се плаща ли данък върху дохода в България и в тяхната страна ?
Изложената в писменото запитване информация е обща, не са представени договори, не е посочено каква е продължителността на пребиваването на лицата на територията на страната, поради което съобразявайки относимата правна уредба за 2012г., изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 2 от Закона за облагане на доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ обект на облагане са доходите на местни и чуждестранни физически лица. Последните са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.
Разпоредбата на чл. 8, ал. 5 от ЗДДФЛ регламентира като доход от източник в България наградите и възнагражденията за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници. Посочените доходи се облагат с окончателен данък съгласно чл. 37, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ. Окончателният данък се определя върху брутната сума на начислените/изплатени доходи /чл. 37, ал. 2 от ЗДДФЛ/.
Облагането с окончателен данък на чуждестранни физически лица се прилага в случаите, когато доходите не са реализирани чрез определена база на територията на страната по смисъла на т. 4 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, която препраща към т. 7 от § 1 на ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.
Доколкото сте посочили, че дружеството поема разходите по престоя на артистите, продуцента и оператора, приемаме че същите нямат определена база на територията на страната. При условие, че чуждестранните физически лица не осъществяват дейността чрез определена база на територията на страната по смисъла на т. 7 от § 1 на ДР на ДОПК, подлежат на облагане с окончателен данък върху брутната сума на изплатените доходи.
В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. Последните се остойностяват в български лева към датата на придобиването им по пазарна цена /чл. 10, ал. 2 и ал. 4 от ЗДДФЛ/. На основание разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3доходът се смята за придобит на датата на плащането – при плащане в брой и получаването на престацията- за непаричен доход.
Предвид гореизложеното на облагане ще подлежат получените възнаграждения и непаричните доходи под формата на поети разходи за пътни, нощувки и храна за времето на заетост.
Приложимата данъчна ставка за окончателния данък е 10%. /чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ/.На основание чл. 55 от закона предприятията, платци на доходи, удържали окончателния данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец. Декларацията се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка.
След удържането на окончателния данък чуждестранните физически лица не подлежат на облагане с друг данък в Република България.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Между Република България и правителството на САЩ е сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото. Такава има сключена и с Република Италия. Ако чуждестранните физически лица желаят прилагането на спогодбите, следва да се изпълнят разпоредбите на членове от 135 до 142 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
При конкретни въпроси във връзка с прилагане на текстове на СИДДО между Българияот една страна и САЩ и Италия от друга, следва да отправите запитването си до дирекция СИДДО към ЦУ на НАП гр. София за изразяване на компетентно становище.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »