облагане на доход реализиран от валутна борса FOREX, Ви уведомяваме за следното :

Относно : Облагане на доход по реда на чл.33 ал.3 от ЗДДФЛ
Във връзка с получено от Вас запитване в Дирекция „ОУИ” …. с вх. № …../02.11.2011г., относно облагане на доход реализиран от валутна борса FOREX,Ви уведомяваме за следното :
В запитването сте посочили, че през 2011г. сте реализирали доходи от участие на валутна борса FOREX, задаватеследните въпроси :
1. Кога се декларира полученият доход?
2.Облага ли се с 10% данък?
3. Кога се заплаща данъка?
4. Следва ли да се прилагат документи и какви точно при деклариране на дохода?
След разглеждане на относимите законови норми и с оглед непълната фактическа обстановка, излагаме следното принципно становище :
Посочили сте, че играете на валутна борса, но не сте уточнили в какво точно се изразява вашето участие и от какви сделки реализирате посочения доход.
Международният валутен пазар, наричан накратко FOREX или FX, представлява глобална система за търговия с различни валути.
На FOREX пазара валутите се обменят една срещу друга. Основното и най-важно нещо при този вид търговия е обменният курс на двете валути.Освен това на този пазар може да се осъществи и търговията с акции и индекси .
На международните финансови пазари могат да се осъществяват различни сделки с валута, като спот и форуърдна търговия с валута, търговия с акции, опции върху валута, фючърси на валути, ценни книжа и други.
С оглед на това, че не сте посочили какви точно сделки осъществявате, ще ви представим нормите от данъчния закон, относими към облагането на доходи от прехвърляне на права и имущество.
Съгласно чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина./чл.6 ЗДДФЛ/
В чл.13, ал.1, т.2, б.”в” от ЗДДФЛ, като изключение по отношение на необлагаемите доходи от продажба или замяна на движимо имущество, са посочени доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута, които за целите на ЗДДФЛ са облагаеми доходи. Съответно, съгласно чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба по ал. 3 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател./чл.33 ал.4/
Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари – чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ.
Средно претеглена цена по смисъла на ЗДДФЛ е определена в пар.1 т.47 от ПЗР на същия закон.
Цената на придобиване по ал.1, 2 и 4 на чл.33 от ЗДДФЛ е регламентирана в ал.6 от същия член.
Реализираният от Вас облагаем доход следва да изчислите по горепосочения начин. Получената положителната разлика подлежи на облагане с 10% данък /чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ/.
Съгласно разпоредбите на чл.11 от закона дохода се счита за придобит в деня на плащането при плащане в брой, при заверяване на сметката на получателя на дохода или получаването на чека-при безналично плащане или получаването на престацията – за непаричен доход.
Съгласно ал.2 от същата разпоредба е предвидено изключение, като специално за доходаот продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3, какъвто е вашият случай,се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
С оглед горните правила за получаване на дохода,полученият такъв през 2011г. ще следва да декларирате с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ до 30.04.2012г. /чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ/. Дължимият данък се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. /30.04.2012г./
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация./чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ/
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срока по ал. 1 по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не са приложили ал. 2./чл.53 ал.3 от ЗДДФЛ/
Към ГДД не следва да прилагате документи за получените доходи, но такива следва да притежавате и съхранявате с оглед последващ контрол по отношение на данъчното облагане.
Документите за реализирани доходи могат да са различни по вид, с оглед спецификата на изплащане и вида на дохода. Най –често издаванитедокументи от платеца на дохода са:
-Служебна бележка, сметка за изплатена сума, удостоверение, разписка, протокол, ордери др., в които се документира получената сума и основание, задължително се индивидуализират платеца и получателя.
-Банкови документи- извлечение от сметки за постъпили суми, платежни нареждания и др.
-Договори, споразумения за осъществяване на дейност и заплащане и др.
Обръщаме внимание, относно реализиране надоход от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на пар.1 т.11 от ПЗР на ЗДДФЛ. За целите на чл.13, ал.1 т.3 от ЗДДФЛ разпореждане с финансови инструменти сасделките:
а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При условие, че валутна борсаFOREX отговаря на условията за регулиран пазар и Вие реализирате доход от сделки с финансови инструменти съгласно даденото определение, дохода от същитее необлагаем. Съгласно чл.52 ал.1 т.2 от ЗДДФЛ необлагаемият доход не подлежи на деклариране в ГДД.

Вх.№ 9400211 от 02.11.2011 РО ПЛОВДИВ Отг. ОУИ Пловдив  |  94-00-211

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

К ои са дейностите по участие в схеми за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които не могат да бъдат третирани като освободени доставки?

2_ 1255/01.08.2012 г. ЗДДС – чл.41, т.1, б.”а”;Постановление № 251/21.10.2009г на МС. Център за професионално обучение „……………….” /ЦПО/ – …………… има издадена лицензия от Националната

Подадено заявление за възстановяване на прехвърлените средства от Професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт.

ОТНОСНО: Подадено заявление за възстановяване на прехвърлените средства от Професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт. В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“

осигуряване на управител по договор за управление и контрол, сключен за работа по 2 часа дневно съгласно Кодекса за социално осигуряване

3_5529/21.11.2008г.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7;КСО, чл. 6, ал. 10;НЕВДВКПОВ, чл. 1, ал. 5Относно: осигуряване на управител по договор за управление и контрол, сключен

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на стоки, пристигащи от територията на трета страна

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на стоки, пристигащи от територията на трета странаСъгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество получава

Данъчно третиране на гаранционно обслужване по смисъла на ЗДДС.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на гаранционно обслужване по смисъла на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:ЕТсключва договор с румънска фирма /производител на хладилни охладителни витрини/