Облагане на доходи, получени от участие в играта Сделка или не”.

Изх. №М-24-31-13
Дата:07.03.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 21.
Относно: Облагане на доходи, получени от участие в играта „Сделка или не”.
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-24-31-13 от 13.02.2012 г., Ви уведомявам следното:
В запитването сте поставили въпрос относно данъчното третиране на получена печалба от участие в играта „Сделка или не”, като с допълнение (в Дирекция ОИУ –…) сте направили уточнение, че печалбата е реализирана през месец февруари 2011 г. Освен това в писмото си цитирате писмо № 94-00-42 от 11.02.2010 г. от системата „Въпроси и отговори” в което е изразено становище, че получената печалба от играта „Сделка или не” не подлежи на облагане с данък.
Предвид гореизложеното изразявам следното становище:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. Специфичното за хазартните игри е, че на основание
чл. 4, ал. 1 от Закона за хазарта, тези игри се организират и провеждат на територията на Република България само с разрешение на Държавната комисия по хазарта.
От друга страна, на основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по чл. 13, ал. 1, т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип, също попадат в обхвата на необлагаемите доходи. Иначе казано, за да е освободена от облагане, печалбата следва да е определена на случаен принцип (принципът на късмета/щастието), което само по себе си предполага, че тя не е в зависимост от проявени знания и/или умения от участника в играта.
Тъй като към писмото си не сте приложили валидни към момента на реализирането на печалбата правила за участие в „Сделка или не”, следва да имате предвид, че изразеното становище в писмо № 94-00-42 от 11.02.2010 г. е в съответствие с правилата на играта, валидни към момента на изразяване на становището. За да се изрази конкретно становище относно това дали реализираната от Вас печалба през месец февруари 2011 г. подлежи на облагане с данък е необходимо да предоставите Правилата за участие, валидни към съответния момент.
Необходимо е също така да имате предвид, че действащите към настоящия момент Правила за играта „Сделка или не” (публикувани на сайта www.sdelka.tv) са в сила от 01 септември 2011 г. и в т. 3.1 „Предварителен рунд” от същите е записано следното: „…За да придобие правото на игра, финалистът трябва да отговори правилно на един въпрос от обща култура, със зададени три възможни отговора. Ако финалиста даде грешен отговор, губи право на игра в Програмата… Всеки един Участник попаднал веднъж в студиото на Сделка или не ще има възможността да стане финалист – независимо колко време ще му отнеме да бъде селектиран от компютърната система на Програмата и да отговори вярно на задавания въпрос.”
Следователно, доколкото за да получи правото на участие в играта, участника проявява знания, давайки верен отговор на поставения въпрос, условията на играта „Сделка или не“ към настоящият момент не съответстват на условията на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, поради което печалбите от тази игра ще попаднат в обхвата на облагаемите по реда на ЗДДФЛ доходи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/К.СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »