Облагане на доходите на физически лица от парични награди по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ.

2_1463/19.10.2011
ЗДДФЛ, чл.35, т.2
Относно: Облагане на доходите на физически лица от паричнинагради по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ.
Отправили сте писмено запитванедо Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. …, заведено с вх. № …/..10.2011 г..
В запитването описвате следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е закупило интернет сайт за онлайн игра. На спечелилите първите три места физически лица се изплащат като награда парична сума.
Интересувате се какви документи следва да издавате и какви данъчно осигурителни задължения възникват за лицето получател?
Във връзка с поставените въпроси изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 6 от ЗДДФЛ, местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните са носители на задължението само за доходиот източници в страната.
Паричните и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са доходи от източник в Република България, когато са начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в страната (чл.8, ал.6, т.2 от ЗДДФЛ).
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на същия закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Като необлагаеми в чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ са посочени паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ).
Според т. 21 на същата разпоредба от облагане са изключени и паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от хазартните игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Следователно за да се третират като необлагаеми доходите от игрите по т.21, паричните печалби не трябва да са получени в резултат вложени знания и умствени способности, свързани с личностните качества на лицето участник в играта.
Облагаемият доход от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се определя по реда на чл.35, т.2 от ЗДДФЛ и това е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година.
Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база. Годишната данъчна основа се формира по реда на чл. 36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона. Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36 от ЗДДФЛ, намалена с предвидените в същия закон данъчни облекчения (чл.17 от ЗДДФЛ). Следователно получените печалби от игри в интернет, които подлежат на облагане на основание чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, следва да се декларират чрез подаване на годишна данъчна декларация до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Доходите от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ се декларират в приложение № 6 от годишна данъчна декларация по
чл. 50 от същия закон.
На основание чл.54, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка.
Не са задължени да подават годишна данъчна декларация на основание чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ единствено лицата, получили само доходи, които са необлагаеми по смисъла на чл. 13 от с.з.
Ангажимент на платците на доходи по чл.35, т.2 от ЗДДФЛ е да предоставят информация по реда на чл. 73, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ. Според упоменатата разпоредба, предприятията платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи нафизическите лица през данъчната година, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии. Справката се предоставя в срок до 30 април на следващата година, т.е. за
доходи изплатени през 2011 г. – до 30 април 2012 г., в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.Когато са изплатени доходи на повече от 10 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител във формат и по ред. одобрени със заповед на Изпълнителния директор на НАП.
По силата на чл.45, ал.7 от ЗДДФЛза изплатените доходи, попадащи в обхвата на чл.35 от с.з., следва да издавате служебна бележка по образец, която следва да предоставите на лицето придобило дохода.
Относно осигуряването, същото възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й / чл.10, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване/.

Оценете статията

Вашият коментар