Приложението на чл.45, ал.3 от ЗДДС

2_1462-1/17.11.2015г.
ЗДДС чл.45, ал.3
Относно: Приложениетона чл.45, ал.3 от ЗДДС
В Дирекция „ОДОП” гр…. е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, в което е описана следната фактическа обстановка:
Кооперация е регистрирана като юридическо лице през 1993г. През 1995г.придобива имущество от ЗК „ХХХ“- в ликвидация, за което са съставени съответните протоколи и фактури. Всички прехвърлени активи са заведени в счетоводните книги с наименованията, описани по фактурите при прехвърлянето им.
През 2010г. са издадени нотариални актове за същите недвижими имоти, но вече с други наименования и подробно описание на обектите в самите сгради.
При евентуалнапродажба имотите следва да бъдат описани така, както са по нотариалните актове, а не както са заведени в счетоводството по покупни фактури, т. е.на лице е разминаване в наименованията на активите, което препятства приложението на чл.45, ал.3 от ЗДДС и определянето на сградите като стари.
Въпросът, коитопоставяте е как да докажете, че става въпрос за една и съща сграда,за доставката на която не се дължи ДДС на основание чл.45, ал.3 от ЗДДС.
При така изложената фактическа обстановка,в която липсва конкретен данъчен въпрос, предвид действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
Определението за “сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от определението за “нови сради“, дадено в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС, а именно “нови сради“, са:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“ или;
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
При определяне на режима на доставката следва да се съобрази извършвани ли са подобрения на сградите, които да изискват ново разрешение за ползване по реда на ЗУТ, от което сградите да придобият статут на «нови сгради».Насоки за определяне режима на доставките можете да намерите и в писмо изх.№ 91-00-261/04.09.2007г. на изп. директор на НАП, относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради, което е налично на страницата на НАП на адрес: www.nap.bg.
Относно разминаването в наименованията на сградите и обектите в тях между нотариалните актове и покупните фактури е необходимода се анализират всички относими доказателства, от които могат да се установят вида и броя на активите. Такива доказателства могат да бъдат констативни протоколи, скици на имотите, счетоводни регистри, писмени обяснения и др.
Следва да имате предвид, че всички факти и обстоятелства по доставките подлежат на анализ и контрол в конкретно ревизионно производство.

Оценете статията

Вашият коментар