ЗДДС, чл.62, aл. 2,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ППЗДДС, чл.79, aл. 3, т. 1

2_1469-1/02.12.2013г.
ЗДДС, чл.62, ал.2
ЗДДС, чл.17, ал.2
ППЗДДС, чл.79, ал.3, т.1
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ……………,в което е описана следната фактическа обстановка:
ЕООД „Х“ е регистрирано по ЗДДС. За целите на дейността си дружеството придобива стоки от доставчик от Испания – регистрирано за целите на ДДС лице. Стоката е транспортирана от Испания до Холандия, където се съхранява в нает временен склад. За осъщественото придобиване /ВОП/ е приложен чл.62, ал.2 от ЗДДС и е начислен ДДС на основание чл.84 от ЗДДС. Стоката е продадена на получател в Германия. Тъй като доставката не попадав обхвата на ЗДДС е поставен въпросакакво ще бъде основанието за неначисляване на ДДС, което следва да се отрази в издадената фактура.
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ , Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване /ВОП/ е налице, когато се придобива правото на собственост върху стока, както и при фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 от закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
По силата на чл.62, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на ВОП е натериторията на страната, когато стоките пристигат и превозът им завършва на територията на страната.
Независимо от посоченото общо правило, мястото на изпълнение на ВОП е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната- чл. 62, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно ал. 3 на чл.62 от закона, ал.2 не се прилага, когато лицето докаже, че ВОП е обложенои в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.
Съгласно гореизложенотоможе да се направи извода, че дружеството е обложило придобиването на стоката в изпълнение на изискванията на чл.62, ал.2 от ЗДДС.
По отношение на последващата продажба към следващия контрагент в Германия, следва да се съобразите със следното:
Съгласно чл.17, ал. 2 от ЗДДС,място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
За извършената доставка къмнемския получател, мястото на изпълнение на доставката със стока ще е там, където се намира стоката към момента на започването на транспорта, т. е. мястото ще е на територията на Холандия.
На основание чл.79, ал.3, т.1 от ППЗДДС, доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.
Следва да имате предвид, че според изискванията на чл.121, ал.2 от ППЗДДС, документация и отчетност се води и за доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
Тъй като ще извършвате независима икономическа дейност на територията на друга държава членка, следва да се запознаете със съответното данъчно законодателство.

Оценете статията

Вашият коментар