облагане на доходите на физически лица от реклама в Интернет сайтове, осъществявана от трети лица.

Изх. № 24-32-12
Дата: 16.03.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 26;
ЗДДФЛ, чл. 29;
ЗДДФЛ, чл. 35.
Относно: облагане на доходите на физически лица от реклама в Интернет сайтове, осъществявана от трети лица.
По повод Ваше писмо до ТД на НАП – гр. …., препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-32-12/06.02.2009 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка, частно лице заплаща хостинг услуга (възможно е да ползва такава и безплатно), където развива своя интернет страница, интернет блог, дневник и т.н. При желание на това лице, може да се вгради код в съдържанието на сайта, чрез който трето лице излъчва реклами срещу заплащане на клиенти на това трето лице. Периодично третото лице заплаща за използването на рекламната площ и превежда пари – чек, банкова сметка или система за експресни парични преводи. Въпросът Ви е от какъв източник са тези доходи.
Описаната от Вас информация не е конкретна, поради което изразяваме следното принципно становище по поставения въпрос:
Данъчното третиране на описаните в запитването Ви доходи зависи от целта и предназначението на съответната интернет страница, като практическите възможности могат да бъдат обобщени в две основни хипотези:
1. Физическото лице осъществява стопанска дейност и като такова има интернет страница (сайт, блог и т.н.), съответно заплаща хостинг услуга (или ползва такава безплатно) за поддържането й. В този случай, разходите, както и приходите (доходите) от поддръжката следват данъчното облагане, предвидено в ЗДДФЛ за доходите от съответната стопанска дейност, а именно:
-доходи от стопанска дейност като едноличен търговец – за физическите лица
коитоса търговципосмисъла на Търговскиязакон(ТЗ),независимодалиса
регистрирани или не са регистрирани като еднолични търговци – облагаемият доход се
формира по реда на чл. 26, ал. 1-7 от ЗДДФЛ, а годишната данъчна основа по реда на
чл. 28 от закона.
-доходи от друга стопанска дейност – за физическите лица, които извършват
стопанска дейност, но не са търговци по смисъла на ТЗ (упражняване на свободна
професия, занаят и др.) – облагаемият доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, а
годишната данъчна основа по реда на чл. 30 от закона.
Като пример към тази хипотеза може да бъде посочен Вашият случай – вие като физическо лице упражнявате стопанска дейност (счетоводни и одиторски дейности и данъчни консултации) и интернет страницата Ви съдържа информация, касаеща данъчното, счетоводното и осигурителното законодателство, т.е. информация, свързана упражняваната от Вас стопанска дейност.
2. Физическото лице не осъществява стопанска дейност или извършва такава, но интернет страницата, съответно заплащаната от него хостинг услуга (или ползваната безплатно) за поддържането й, по никакъв начин не е свързана с осъществяваната от него стопанска дейност. В този случай, доходите попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. представляват облагаем доходи от източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар