облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

3_187/18.01.2013 т.
ЗДДФЛчл. 13, ал. 1, т. 8
ЗДДФЛчл. 38, ал. 13
ЗДДФЛчл.11, ал.1, т.1 и т.2
ЗДДФЛчл. 11, ал. 5
ЗДДФЛчл. 35, т. 3
ЗДДФЛчл. 46, ал. 1
ЗДДФЛчл. 65, ал. 9
Относно: облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Според изложеното в запитването физическо лице има сключен договор от 05.01.2010 г. за депозит със срок 3 години с Банка – клон гр.Съгласно договора падежът е на 05.01.2013 г., когато е начислена лихва за целия срок на договора. На датата на падежа Банка –клон гр. е начислила данък върху лихвата за целия период.
Във връзка с горното лицето поставя въпроса законосъобразни ли са действията на банката след като облагането на доходите от лихви по депозитни банкови сметкие в сила от 01.01.2013 г.?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите наЗДДФЛ,(ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 94/2012 г.) изразяваме следнотостановище:
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ /в сила от 01.01.2013 г./, необлагаеми са доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. На основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки. В § 1, т.58 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ е регламентирано, че депозитни сметки са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).
Според чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от същия закон, доходът се смята запридобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/. Освен това в разпоредбата на ал. 5 на горепосочената правна норма е посочено, че при авансово изплащане на дохода по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.
Съгласно новата редакция на чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ данъчната основа е брутния размер на лихвите, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13. Последната се облага с окончателен данък в размер на 10 на сто на основание чл. 46, ал. 1 от същия закон. Предвид разпоредбата на чл. 65, ал. 9 от ЗДДФЛ задължението за удържане и внасяне на данъка е на търговските банки и клонове на чуждестранни банки в страната.
Видно от фактическата обстановка на база сключения договор лицето придобива дохода от лихви на 05.01.2013 г. Следва да се отбележи, че към тази дата вече е действаща нормата на чл. 38, ал. 13 във вр. с чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗДДФЛ. Важно е да се посочи, че дори и банката да бе изплатила доход от лихви по този договор през 2010 г., 2011 г. и 2012 г., то съобразно разпоредбата на чл. 11, ал. 5 от ЗДДФЛ този доход е авансов като същият се счита за придобит доход на датата на падежа, която е 05.01.2013 г. В тази връзка Банка – клон гр. е обложила с окончателен данък брутната сума на целия доход от лихви по депозитната сметка законосъобразно.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *